රෝස් පාන් වල කුඩු

ros panfrdaia mdkaj, i.jd wkqrdOmqr nkaOkd.drh ;=<g fyfrdhska /f.k hdug ;e;al< mqoa.,hl= nkaOkd.dr ks<Odßka úiska oyj,a w;awvx.=jg f.k ;sfí'

iellre fuu fyfrdhska nkaOkd.dr .;j isák /oúhl=g wf<ú lsßu ioyd ,nd Èug /f.kú;a we;ehs mßlaIKj, È fy<sú we;'

fï wkqj fyfrdhska ñ,s .%Eï ydrish úiaila ^420mg& muK jk melÜ myla f.kú;a we;'

fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a wkqrdOmqr f,da¨‍ .iajej m%foaYfha mÈxÑ úis yeúßÈ ;reKfhls'

iellre i;=j ;snq md¾i,hl frdaia mdka oud ta ;=< fyfrdhska i.jd ;sì we;s w;r nkaOkd.dr kshduljreka isÿ l< mßlaIdfõÈ fuu u;al=vq f;d.h fidhd f.k we;'

miqj fï iïnkaOj jeäÿr mßlaIK isÿ lsßu ioyd iellre wkqrdOmqr fldÜGdY wmrdO úu¾Yk wxYhg Ndr È ;sfí'

iellre wêlrKhg bÈßm;a lsßug kshñ;hs'

^wñ, m%Nd;a jkisxy-wkqrdOmqr uOHu iuqy&