ජුනි 15 ග්‍රහ සංයෝගය ඔබට ?

lagna maruwaisxy ,.akhg wêm;s .%yhd jk rú;a" jDIN rdYshg wêm;shd jk isl=re;a nqOg wh;a ñ:qk rdYsfha§ cqks ui ixfhda. fjhs' isl=re ñ:qk rdYshg 2016 cqks 13 od msúfik w;r rúo cqks 14 od ñ:qkhg meñfKhs'

rú ñ:qk rdYshg iu jk w;r isl=reg ñ:qkh ñ;% fjhs' ckañhdf.a f,!lsl meje;aug wod<j lreKq isÿ lrkq ,nk rú" Ydia‌;%Sh yd wOHdmk lghq;= o l,d;aul foaj,a o flfrys oeä Wkkaÿjla‌ ola‌jk isl=re ñ:qk rdYsfha§ {dKjka;j lghq;= lrhs' wd,h" iDx.drh" úfkdaoh flfrys o jeä leue;a;la‌ ola‌jhs'

fldhs ld iuÕ;a iu.sfhka isàug leu;shs' cqks 15 od isg cQ,s 7 od ola‌jd fhfok fuu .%y ixfhda.h Tnf.a ,.akhg n,mdkafka fufiah'

fïI ,.akh

mia‌jekakdêm;s rú iuÕ fojekakdêm;s isl=re 03 jekafka isàfuka wd;au f.!rjh /l .kS' wOHdmk lghq;=j, kshE,S isák whg b;d Y=Nhs' ldf.;a wdor lreKdjg ,la‌fõ' m%sh fmkqula‌ f.k fohs' w,xldrhg" msßisÿlug ix.S; - Ñ;% l¾udÈhg leue;shs' wd,h ms<sn| is;a we;s lr .kS' Wiia‌ újdyhla‌ lr .kS' újdy iylre iyldßh m%isoaêhg m;ajk wfhls'

jDIN ,.akh

fojekafka rú isl=re isàu b;d Y=Nhs' hym;a mjq,a Ôú;hla‌ .; lrhs' wkHhkag Wmfoia‌ §ug leu;shs' kslrefKa ld,h ld fkdouhs' ;;a;ajh f.!rjh /l .kS' mqj;am;a idys;H l,d lghq;= m%sh lrhs' úreoaOjd§ka jev .kS' weia‌j, yd W.=f¾ wdndO we;s úh yelsh' uqo,a ,eîfï jdikdj we;' we;eï wjia‌:dj, ;udf.a l:dj wkHhkag reia‌ikafka ke;'

ñ:qk ,.akh

rú isl=re ,.ak.;j isà' fud<h ÈhqKq jk lghq;=j, fhfohs' Ydia‌;%Sh lghq;= yodrk whg hym;a ld,hls' .‚; ñ‚; lghq;=j,ska úfYaI ola‍I;d we;s lrhs' mSkia‌ wdndO" m%;sla‍Idj je<fËhs' ldg;a m%sh Wmojk wfhls' ;udf.a leue;a; mßÈ újdyh lr .kS' iylre iyldßh W.;a nqoaêu;a wfhls' úfkdaofhka i;=áka ld,h f.jhs'

lgl ,.akh

rú - isl=re 12 jekafka .uka lrk ksid uqo,a w;ska lrorhs' ;udf.a jev wu;l lr wka whf.a jev j,g fhduq ù lror we;s lr .kS' l,d;aul lghq;= m%sh lrhs' ks;r úfkdaofhka ld,h .; lsÍug is;a fohs' ÿr neyer m<d;lg f.dia‌ lghq;= lr .ekSug isÿfjhs' msg whf.ka Woõ Wmldr ,nhs' wirK Woúhg msysg fjhs' iudc lghq;=j,ska m%isoaêh" lS¾;sh ,nhs'

isxy ,.akh

rú" isl=re 11 jekafka isàu b;d Y=Nhs' fmd;am;a Ydia‌;%Sh lghqq;=j,g we¨‍ï lrhs' bf.k .kakd wh Wiia‌ wOHdmkhg fhduq fõ' wdodhï ;;a;ajh hym;a fõ' wdodhï ud¾. lSmhla‌u we;s lr .kS' idys;H wxYfhka Wiia‌ ;ekla‌ ysñ fõ' ñ;% wdY%h jeã" wd,h wdY%h u; újdyh isÿ fõ' we;eï úg wd,h fma%uh ksid is;g ÿla‌ ;ejq,a we;s fõ' ckm%sh;djhg m;afõ'

lkHd ,.akh

10 jekafka rú" isl=re isàu Tng hym;a h' Wiia‌ /lshd wjia‌:d we;s fjhs' Ydia‌;%Sh wxYfhka jvd;a m%isoaêh yd f.!rjh ,nhs' iudc fiajd lghq;=j, fhfohs' fldhs ldg;a ys; ñ;% núka hqla‌;hs' msßisÿ pß;hla‌ w;s lr .kS' Wiia‌ whf.ka Woõ Wmldr ,nhs' wvqmdvq w. ysÕlï ke;s ld,hls' /lshdfjka Wiia‌ùï yd m%Odk;ajh ,nhs'

;=,d ,.akh

Tng b;du;a hym;a ld,hls' Ydia‌a;%Sh jYfhka Wiia‌ ;;a;ajhla‌ ysñlr .kS' .%ka:lrKh idys;Huh lghq;=j,ska m%isoaêhg m;a fõ' Wiia‌ ;k;=re ,nhs' úfoaY .uka ìuka we;s fjhs' ;;a;ajh" f.!rjh .ek ie,ls,su;a fõ' ;udf.a .=K hym;alu ksid wka whf.ka .re ie,ls,s ,nhs' fldfydu kuq;a b;du;a jdikdjka; ld,hla‌ fjhs'

jDYaÑl ,.akh

rú" isl=re 08 jekafka isàu Tng t;rï Y=Nodhl ke;' mshdg wm, fhÈh yelsh' /lshd lghq;=j,g ydks meñfKhs' YÍr Yla‌;sh ÿ¾j,hs' Ydia‌;%Sh wxYfhka Wiia‌ ÈhqKqjla‌ ,eìh yelsh' rEm fYdaNdj j¾Okh fjhs' ieye,a¨‍ Ôú;hla‌ m%sh lrhs' bf.kSï lghq;=j, fh§ isák whg ndOl we;s fõ' yÈis újdyhla‌ isÿúh yelsh ^wújdylhkag&

Okq ,.akh

07 jekafka rú isl=re isàfuka oekqu nqoaêh j¾Okh lr .kS' úoHd ;dla‍IK Ys,am Ydia‌;% bf.kSug ola‍I;d ola‌jhs' úNd.j,ska ch ,nhs' rdcH wxYfha /lshd ,nhs' l;dfjka nfyka wka wh kïud .kS' Wml%uYS,Sj lghq;= lrhs' wújdylhkag újdy lghq;= id¾:l fõ' ldka;djkag .¾NdI .; wdndO je<¢h yelsh' m%iQ; fodaI we;s fõ'

ulr ,.akh

06 jekakg rú isl=re meñŒu t;rï Y=Nodhl fkdfõ' ;u jevlghq;= fndfyda ÿrg wjq,a lr .kS' fmd;am;aj,g wdYd lrhs' ryis.; i;=re lror we;s fjhs' YÍrfha WIaK .;sh jeäh' bÈß lghq;=j,g ndOl Wod fõ' YÍrh ÿ¾j,hs' weÕ WKqlrjd heu jeks wikSm je<fËhs' fkdksis fma%u in|;d we;s lr .kS' i;=rkaf.ka m%fõYï jkak'

l=ïN ,.akh

rú isl=re 05 jekafka isàu Tng Y=Nhs' oekqu nqoaêh j¾Okh lr .kS' úúO wxY .ek iyc oekqula‌ ,nhs' idys;H l,d lghq;= m%sh lrhs' ks, ;, /lshd ,eîug Nd.Hh we;' msßisÿlug w,xldrhg leue;shs' Wiia‌ wOHdmkhg jrï ,nhs' foudmsh Wreu ysñlï ,nhs' hym;a újdyhla‌ lr.kS'

ók ,.akh

isõjekafka rú isl=re ixfhda.h ksjig hym;ah' fmd;am;a Ydia‌;%Sh lghq;=j,g leue;a;la‌ ola‌jhs' Wiia‌ mßirhl Ôj;aùug ,efí' foam< bvï .ek wdYdj jeã' m%Odk;ajh ,nhs' .Dy Ôú;h i;=áka f.jhs' jdyk ,dN ksjdi ,dN ,nhs' mmqfõ wdndO fiï frda. we;súh yelsh' wkHhka ;udf.a woyia‌j,g wjk; lrjd .kS' {d;Ska w;r m%Odkshl= fõ'