සාලාව බුදු මැදුරට හානියක්‌ නැ !

budu madurafldia‌.u id,dj hqo yuqod l|jqf¾ msmsÍfuka l|jqr N+ñfha oejeka; f.dvkeÕs,s ish,a, úkdY fjoa§;a tys ;snQ nqÿ ms<su jykafia iys; nqÿ ue÷rg ydkshla‌ isÿù ke;'

bka lshEfjkafka" fldia‌.u hqo yuqod l|jqr ;=< jev ys¢k fuu nqÿ ms<su jykafiaf.ka jEfyk uyd lreKdj bÈßfha is;a ms;a ke;s fjä WKa‌v" fudagd¾ fndaïn" w;a fndaïn ish,a, oukh ù we;s njo'@

flfia jqjo miq.sh iqkdñ úmf;a mgkau uE; ld,fha isÿjQ uyd ia‌jNdúl jHik yuqfõo rfÜ nqÿms<su jykafia ksremøs;ùu wmf.a weia‌ mkdmsg oelsh yels jQ h:d¾:hla‌ nj fuys§ isysm;a lsÍu kï fkdjákd ldrKhla‌ fkdfõ'