හැටන් කොළඹ මාර්ගය ගිලා බසි Video

Colombo Hatton Road
yegka uykqjr m%Odk ud¾.fha kdj,msáh ómsáh m%foaYfha m%Odk ud¾.fha fldgila wo ^17& .s,d neisu fya;=fjka tu ud¾.fha .ukd .uk lghq;= wo ^17& miajre 2'00 isg ;djld,slj k;r l< nj kdj,msáh fmd,sish mjikjd'

tu ud¾.fha nia r:j,ska .uka .kakd u.skaj ud¾.h .s,d nei we;s ia:dkfha fomi k;r lr we;s nia r: j,g udrelrkq ,nkjd'

úl,am ud¾. jYfhka ieye,a¨‍ jdyk j,g kdj,msáh folso ud¾.h Ndú;d lrkf,i fmd,sish b,a,d isák w;r yegka m%foaYhg hk nr jdyk kdj,msáh ÈUq, ud¾.h úl,am ud¾.hla jYfhka Ndú;d lrkf,i fmd,sish ßhÿrkaf.ka b,a,d isákjd'

ud¾.fha m%;sixialrK lghq;= ud¾. ixj¾Ok wêldßh u.ska wdrñN lr we;s w;rmj;sk whym;a ld<.=Kh yuqfõ tu ud¾.h h:d;;a;ajhg m;a lsßug È.= ld,hla .;jk njhs ud¾. ixj¾Ok wêldßh mjikafka'

fuu ud¾.fha .ukd .uk lghq;= weKysáu ksid tu ud¾.fha .uka .kakd u.ska oeä wisre;djhlg m;aú isákjd'