පපුව පසාරු කරගෙන ගිය උණ බටය Video

Bamboo stick pierces through boy's upper chestÖkfha jhi wjqreÿ 17 l ;reKfhl= ksjfia Wvq uy,l hï lghq;a;la lrñka isáh§ mh ,siaid ìug jegqKd';reKhd ìu weojegqKq ia:dkfha ;snqfKa ;shqKq uqjy; we;s WK nghla'

fï WK ngh ;reKhdf.a mmqj midlrf.k f.dia ;snqKd'tfy;a úYajdi l< fkd yels ;rfï ks¾NS;lula fmkajQ fï ;reKhd" WK ,Sh isrer yryd f.dia ;sìh§ u Wmldr l< yels msßila fidhd weúo .shd'ta wjia:dfõ wi,ajeishka tlaj Tyqj frday,a .; lr Tyqf.a Ôú;h fírd § ;sfnkjd'