ජයලලිතා පරාජයවන ලකුණු

jaya lalitha
i÷od wdrïNjQ bkaÈhdfõ ;ñ,akdvq m%dka; ue;sjrKfhka lreKd ksêf.a ãtïfla fldx.%ia ikaOdk mlaIh ch .kakd ,l=Kq we;ehs bka§h udOH jd¾;d mjihs'

;ñ,akdvq uy weue;skS ch,,s;d chrdfïf.a flatïãfla mlaIh mrdchg m;aùug fndfyda bvlv we;ehs lsh;s'

wdik 234lska hq;a ;ñ,akdvq m%dka;fha wdik 120la muK lreKd ksêf.a mlaIhg ysñjkq we;s nj iólaIlfhda fmkajd fo;s'

;ñ,akdvq m%dka; ue;sjrKfha ks, m%;sM, uehs 19 jeksod jk úg m%ldYhg m;a l< yelsjkq we;ehs bka§h jd¾;d lshhs'

;ñ,akdvq" flar< iy mqÿÉfÉß hk m%dka; ;=fkys ue;sjrKh i÷od werô w;r ;ñ,akdvq m%dka;fha ñ,shk 5'8l Pkao odhlfhda msßila Pkaoh m%ldY lsÍug iqÿiqlï ,nd isá;s'