මහින්ද රහස් සාකච්ඡාවක

t b mahindaysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d iy hymd,k rcfha wud;Hjrfhl= jk à'î' talkdhl uy;d w;r ryia idlÉPdjla Bfha ^07& mj;ajd ;sfí' Y%S ,xld ksoyia mlaIfha weu;sOQr ork uka;%Sjreka taldnoaO úmlaIhg ì,snd .ekSfï wruq‚ka fuu idlÉPdj ixúOdkh lr we;s nj jd¾;d fõ'

fuu ryia idlÉPdj mj;ajd ;sfnkafka l=reKE., m%foaYfha fydag,a ldurhla ;=<§h' idlÉPdjg iyNd.s ù we;af;a uyskao rdcmlaI yd àî talkdhl fom< mu‚'

fuu idlÉPdj meje;aùu iïnkaëlrKh lr we;af;a ysgmq wud;H fcdkaiagka m%kdkaÿ úisks' fuu yuqfõ§ idlÉPd jQ lreKq yd PdhdrEm we;=<;a iúia;rd;aul jd¾;djla n,dfmdfrd;a;= jkak'