මහින්දට වද දෙන Video ක‍්‍රීඩාවක්

mahinda Torture Him
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;dg oi jo §ug leu;s mqoa.,shska i|yd ùäfhda C%svdjla iudc cd,d w;f¾ yqjudre fjñka ;sfí'

úÿ,s ier joaod" úI tkak;a lr" fn,af,ka t,a,d wd§ úúO C%u Tiafia ysgmq ckdêm;sjrhdg myr §fï wjia:djka fuu ùäfhda C%svdfjka ,nd § ;sfí'

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka woyia m, lrkakka jeä jYfhka .+.,a wdh;kfhka b,a,d we;af;a ;sia wjqreoa hqoaoh ksu l, Y‍%S ,xldfõ ysgmq ckm;sjrhdg wmydi lrk fuu ùäfhdaj bj;a lrk f,ihs'

,skala tlg .sys,a,d wod, ùäfhda C%svdj bj;a lrk fuka .+.,a fj; ßfmdÜ lrkak

ùäfhda C%svdjg wod, ,skala tal click here

mahinda Torture Him