වසර 110 සපිරි සීයා

110 year old lankankdf.dv m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha oekg Ôj;aj isák jhia.;u mqoa.,hd Wvje,súáh wUj;af;a chisß ksfjfia weâúka úl%uwdrÉÑ uy;dh' Tyq miq.shod ^24od& ;u Èúfha 110 jirg msh uekafkah'

1907 jif¾ wfm%a,a 24 Èk Wmka weâúka úl%u wdrÉÑ uy;d ;ju;a ;ukaf.a jev lghq;= ;ksj lrf.k hhs' fudyq ifydaor ifydaoßhka kj fokl=f.ka hq;a mjqf,a wgjekshdh' ifydaor ifydaoßhka oekg ñh f.diskah'

Tyqf.a ìßh t,a'iS' f.dúm,df.dv uy;añho ñhf.dia we;' Tjqka fom<g orejka 10ls' msßñ orejka wgfokl= jk w;r .eyekq orejka fofofkls' fï jk úg iqis,a úl%uwdrÉÑ fyaupkaø úl%uwdrÉÑ hk mq;=ka fom< Ôj;=ka w;r ke;' tâúka uy;df.a ore uqkqnqre ñksìßhka .Kk fï jk úg yegla muK fõ'