ඇවිදින මංතීරු කැඩුව 5ක් රිමාන්ඩ්

walking path wattala
miq.sh Èkj, uy;a wdkafod,khlg ,la‌jQ j;a;," udfnda, l¿we, wdikakfha ;snQ YÍr iqj;d ux;Srej lvd ì| oeóug iïnkaO iellrejka mia‌ fofkl= j;a;, fmd,sish w;awvx.=jg f.k ^03 od& uyr ufyia‌;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< miq ,nk 12 od ola‌jd rla‌Is; nkaOkd.dr .; lsÍug ufyia‌;%d;a mQ¾ksud mrK .uf.a uy;añh ksfhda. l<dh'

fuf,i rla‌Is; nkaOkd.dr .;jQfha tla‌i;a ksoyia‌ ikaOdk ysgmq j;a;, m%dfoaYSh iNd uka;%S ch;=x. fodka c.;a pkaok ch;=x." mkdj, ú;dkf.a iqð;a rx.k" m%idoa talkdhl" h;s, ,la‌ud,a ksYaYxl yd rdcmla‌I È,arela‌ Oïñl rdcmla‌I hk whhs'

fudjqka j;a;, m%foaYfha mÈxÑlrejka jQ w;r óg iïnkaO ;j;a foaYmd,k{hska iïnkaOj úu¾Ykh lr w;awvx.=jg .ekSug kshñ; nj j;a;, fmd,sish lshhs'

ysgmq tla‌i;a cd;sl mla‌I j;a;, m%dfoaYSh iNd uka;%Sjrhl=f.a by< ksfhda. u; fuh isÿlrkakg we;ehs mejfik w;r Tyqf.a ñ;%hl= jQ tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdk uka;%S ^ysgmq& ch;=x. uy;d l=,shg .;a neflda hka;%hla‌ fuu YÍr iqj;d ux;Sre wi, ud¾.fha mia‌ ;=kS lsÍug fldka;%d;a moku u; fhdod f.k ;snQ nj fmd,sish mjik w;r tu mia‌ ;=kSl< Èk rd;%s fjk;a neflda hka;%hlska fuu YÍr iqj;d ux;Srej .,jd we;s njg fmd,sishg f;dr;=re ,eî we;s uq;a tu neflda hka;%h yd ßhEÿrej w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish wfmdi;aù we;'

YÍr iqj;d ux;Srej wi, ud¾.fha mia‌ ;=kS l< neflda hka;%h j;a;, fmd,sish úiska isoaêh jQ Èkj, §u w;awvx.=jg f.k ;snq‚'

kj fmd,sia‌m;s mQð; chiqkaor uy;d fmd,sia‌m;s Oqrhg m;aùu;a iu. fuu isoaêh iïnkaO kS;sh l%shd;aul ùug mgkaf.k we;ehs mjik ux;Sre Ndú;d l< wh yd m%foaYjdiSyq fuh fufyhjQ ish¨‍u iellrejka ;rd;sru fkdn,d w;awvx.=jg .ekSug lghq;= lrkakehs fmd,sia‌m;sjrhdf.ka Tjqyq b,a,Sula‌ lr;s'