කිරුළපන රැලිය හුණ්ඩුවක් - Video

Vijith Vijayamuni Soysa
Y%S ,xld ksoyia mlaIh bl=;a bßod .d,af,a§ meje;ajQ w;s oejeka; uehs /,sh fuf;la .d¨‍ mqrjrhg w;s úYd, ck .x.djla tla/ia l< ft;sydisl wjia:djla nj;a th fiarejla f,i i,lkafka kï taldnoaO úmlaIh lsre<mk meje;ajQ uehs /,sh yqKavqjlg iudk l< yels nj;a Bfha ^02od& m<d;a iNd iy m<d;a md,k wud;HdxYfha meje;s udOH yuqjl§ yqKavqjla yd fiarejla m%o¾Ykh lrñka wud;H úð;a úchuq‚ fidhsid uy;d m%ldY lf<ah'

.d,af,a§ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s uehs /,shg meñ‚ ck .x.dj md,kh lr .ekSug fkdyels jQ ksid Bg iyNd.s ùug meñ‚ w;s úYd, msßilg wdmiq yeÍ hEug isÿ jQfha tu l%Svdx.Khg we;=¿ lsÍug yels msßi fuka oi .=Khlg wêl msßila Y%S ,xld ksoyia mlaIfha .d¨‍ uehs /,shg iyNd.s ùu i|yd Èjhsfka oi foiska meñ‚ ksid njo fyf;u i|yka flf<ah'

.d,a, uehs /,sfha oejeka; m%o¾Yk mqjrefõ Y%S ,ksm ks¾ud;D tia'ví,sõ'wd¾'ã' nKavdrkdhl uy;df.a fukau isßudfjda nKavdrkdhl" pkaøsld nKavdrkdhl jeks mlaIfha ysgmq kdhl kdhsldjkaf.a PdhdrEm iuÕ ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a PdhdrEmhlao ;snQ nj;a" ta .ek t;=ud i;=gq úh hq;= nj;a fyf;u mejeiSh'

hqoaOhla fkdue;sj ysgmq rdcH kdhlhkag ;nd isák rdcH kdhlhdf.a wdrlaIdjg ñ,sgß negE,shka ,ndfok l%uhla f,dalfha lsisÿ m%cd;ka;%jd§ wdKavqjla ;=< l%shd;aul fkdjk nj lS wud;Hjrhd" ñ,sgß lKavdhï /f.k rg jfÜ f.dia wdKavq fmr<kak lsisjl=g bvÈh fkdyels nj;a" ñ,sgß udkisl;ajh we;s wh *eisiaÜjd§ ñ,sgß l%ufõoj,g fnfyúka leue;a; olajk nj;a m%ldY lf<ah'

úmlaIfha ld¾hNdrh bgq lsÍug leue;s whg mlaIh uÕska m%cd;ka;%jd§j tu ksoyi ,nd§ we;ehs fmkajd ÿka wud;Hjrhd fïl f.äh msáka wfma wdKavqjla fkdjk nj;a" tfia jQjd kï yqKavqj yd fiarej tl;= jk nj;a lSfõh' rchla yeáhg foaYmd,k Odrd follg wh;a md¾Yajhka tl udj;l .uka lrk w;r ta ta kdhlhkaf.a .=K úfõpkh lsÍu iqÿiq fkdjkafka fuu fomd¾Yaj w;r iuÕsh wjYH ksid njo fyf;u lSfõh'

˜‍mlaIh ;=< /,s folla ;shkak nE" pkaøsld kï pkaøsld" uyskao kï uyskao" ffu;%s kï ffu;%s˜‍ hehs lS wud;Hjrhd ffu;%smd, isßfiak ckdêm;sjrhdg fï rfÜ m%n, tfukau oejeka; foaYmd,k mlaIh bÈßhg f.k hEug ,eî we;s jru fujr uehs /,sfhka ;j;a ;yjqre jQ nj;a lSfõh'

ksfhdacH wud;H ukQI kdkdhlaldr uy;d lreKq olajñka Y%S ,ksmfha ó<Õ uehs /,sh meje;aùu i|yd iqÿiq l%Svdx.Khla ieliSu ms<sn|j ckdêm;sjrhdf.a iqúfYaIS wjOdkh fhduqù we;s njo mejeiqfõh'