මැයි දින බුද්ධි අංශ වාර්තාව

may day report Bfha 1 jkod uehs Èkh fjkqfjka fld<U yd .d,af,a mej;s uehs /<sj,g iyNd.S jQ msßia ixLHdjka iïnkaOfhka rdcH nqoaê wxY úfYaI jd¾;djla ckdêm;sjrhdg Ndr§ we;s njg foaYmd,k wdrxÑ fy<s lrkjd'

tu jd¾;djg wkqjtla tla /<sj,g wd ixLHdjka i|ykaj we;af;a my; mßÈh
tlai;a cd;sl mlaIfha fnd/,a, /,sh - 60000
Y%S,ksm .d,a, uehs Èk fm<md,sh- 40"000
Y%S,ksm .d,a, uehs Èk /<sh - 15"000
taldnoaO úmlaIfha lsre,mk /<sh - 25"000
cúfm fld<U uehs /<sh -15"000