මහින්දට STF ආරක්ෂාව

mahinda stf ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a wdrlaIdjg fhdod isá Y%S ,xld hqo yuqodfõ Ng msßi bj;a lr ta fjkqjg úfYaI ld¾h n<ldfha m%N+ wdrlaIl mqyqKqj ,;a Ng msßila fhdojd ;sfí'

wdrlaIl wud;HdxYh uÕska .kq ,nk ;SrKhla u; Bfha isg l%shd;aul jk mßÈ fuu l%shdud¾.h f.k we;'

hqo yuqod udOH m%ldYl ì%f.aäh¾ chkd;a chùr uy;d fuys§ mjid isáfha hï m%N+jrhl=f.a wdrlaIdjg fhdod we;s wdrlaIl ks,OdÍka ixLHdj fldmuKo hkak fy<s fkdlrk w;r ysgmq ckm;sjrhdf.a tfia bj;a lrk ,o wdrlaIl ks,OdÍka m%udKhg iudk tjeksu mqyqKqj ,;a msßila fufia fhdojd we;s njhs'

fï w;r m%N+ wdrlaIdj ,nd§ug yuqodj fhoùu kS;s úfrdaë nj;a th ksje/È lsÍu i|yd tu lghq;=j,ska yuqodj bj;a l< nj;a wdrlaIl f,alï lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ uy;d mjihs'

miq.sh jif¾ Tlaf;dan¾ udifha § fuu ;Skaÿj .;a nj;a yuqodjg m%N+ wdrlaIdj ,nd§ug kS;sfhka bvla fkdue;s nj;a ta ksid yuqod ks,OdÍka bj;a lr uyskao rdcmlaI uy;dg fmd,sia wdrlaIdj ,nd§ug mshjr .;a nj o fyÜáwdrÉÑ uy;d jeäÿrg;a lshd isáfhah'