මහේෂිගේ විවාහය රගපෑමක්

  Actress Maheshi Madushanka fake Engagementckms‍%h fg,s kdgH ks<s ufyaIs uOqixld újdy .súi .;a mqj;la fua Èkj, wka;¾cd,h mqrdjg fja.fhka me;sr hkjd' kuq;a fua ms<snoj fidhd ne,Sfua§ wmg oek.kakg ,enqfka weh újdy .súi.;a mqj; iïmQ¾Kfhka wi;H mqj;la njhs'

ufyaIs uOqixld fmkS isák kj;u ñhqisla ùäfhdajl rE .; lsÍï w;r;=r ,nd.;a PdhdrEm lsysmhla fua wdldrfhka weh újdy .súi.;a njg ioyka lrñka m‍%pdrh lr ;snqkd'

tfukau ufyaIsf.a ks, Facebook msgqfjao weh fua nj ioyka lrñka igykla ;nd ;sfnkjd' tyso mejfikafka fuu PdhdrEm wehf.a kj;u ñhqisla ùäfhdafja PdhdrEm njhs'
  Actress Maheshi Madushanka fake wedding - EngagementActress Maheshi Madushanka Engagement