යෝෂිත ත්‍රීවිල් එකේ යයි - Video

CSN kd,sldj iïnkaOfhka m%ldYhla igyka lr.ekSug fhdaIs; rdcmlaI wo ^10& FCID  fj; meñK isáhd'

meh lsysmhl m%ldYhla §fuka miqj thska msgg meñ‚ fhdaIs; tu wjia:dfõ udOHhg woyia olajd kej; msgj .sfha ta wi, ;snQ ;%Sú,a r:hl ke.Shs'

tys ùäfhdaj my;ska''