මව්බිම මව්දින වෙයි

mawbima mawdina
uõjrekaf.a Èkh ^2016'05'08& ksñ;s fldg f.k bßod uõìu mqj;amf;ys ku uõÈk f,i ku fjkia ù ;snq‚'

Y%S ,xldfõ ckm‍%sh;u cd;sl mqj;am;la jk uõìu mqj;am;" fuu ks¾udKYS,S ;SrKhg t<eU ;snqfKa g‍%hÙ fj<| m‍%pdrK wdh;kfha woyila wkqjh'

cd;sl mqj;am;l kula fjkia jQ m‍%:u wjia:dj fuh jk ksid fuu ;SrKh wksjd¾fhkau b;sydihg tlafjkjd'

iEu bßodjlu ,laI 6 lg wêl uõìu mqj;am;a ixLHdjla mdGlhka w;g m;afjkjd'

ta ksidu  tlaÈkla ;=< tljr ,laI ixLHd; uõjreka m‍%udKhlg;a" ÿorejka m‍%udKhlg;a uõjrekaf.a Èkh iqúfYaI ù ;snqKd'

ta i|yd fuu ks¾udKYS,S woyi uQ,slj n,mE nj fndfyda fofkl=f.a woyihs'