ඉස්‌ලාම් ත්‍රස්‌තවාදය පැතිරෙනවා

bbsmeje;s t,a' à' à' B' ;%ia‌;jdohg jvd oreKq whqßka rg ;=< bia‌,dï ;%ia‌;jdoh me;sr hñka we;s nj;a ta ms<sn| j.lsjhq;a;ka lsisjl= wjOdkh fhduq fkdlrk nj;a fndÿn, fiakd ixúOdkfha uy f,alï rdclSh mKa‌ä; mQcH .,f.dvw;af;a {kidr ysñfhda i|yka l<y'

fuu wk;=rg uqyqK§u i|yd fyïn;a jk jeäysáhka fkdj ;reKhkag tla‌jk f,i;a Wkajykafia b,a,Sula‌ l<y'

fndÿn, fiakd ixúOdkfha uy f,alï rdclSh mKa‌ä; mQcH .,f.dvw;af;a {kidr ysñfhda Bfha ^10 jeksod& tu woyia‌ m< lf<a lsre<mk fndaê fn!oaO ukaÈrfha meje;s udOH yuqjl§h'

fuys§ jeäÿrg;a woyia‌ oela‌jQ mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñfhda fufia o mejiQy'

foaYmd,k Odrdj ;=< isák lg.d;rfhda álla‌ wdmiq WvqìÍug mgkaf.k ;sfnkjd' Tjqka È.g yryg fndÿn, fiakd ixúOdkfha wmg myr fokjd' yß yeá lreKq yeoeÍu f;drj wfma wruqKqj,g mrud¾:j,g Tjqka myr fokjd'

jefgk rg f.dv .kak úu,a ùrjxY uy;a;hd ork jEhug wm iqn m;kjd' kuq;a Tyqg uyskaodkkao w¨‍;a.uf.a" ukQI kdkdhla‌ldr" ä,dka fmf¾rd" rdð;" ux.," foaYmd,k úpdrlhka f,i fmkS isák f.ú÷ l=udr;=x." ohdka ch;s,l hk wh wmg lrk myr§ï .ek m%isoaO újdohlg tkakehs Tjqkag wNsfhda. lrkjd'

md¿ f.hs j<x ì¢kjd jf.a wms ke;s ;ek weú;a wmg myr fokjd' wm ixúOdkh l=uka;%Khla‌ lrkjd lshkjd' wfma ioaoh .ek l;d lrkjd' m%cd;ka;%jdoh lshkafka fndre lshk tl fkfuhs' mq¿jka kï wms;a iuÕ uqyqKg uqyqK idlÉPdjg tkakehs wNsfhda. lrkjd'

fndÿn, fiakd ixúOdkh f.dvkÕkak wms lsisÿ foaYmd,k{hl=f.a Woõ .;af;a keye' lsisu rdcH fkdjk ixúOdkhlska uqo,a .;af;a keye' wm i;= iudc m%d.aOkhhs wmsj f.kdfõ'

wo fï fudfydf;a§ wm rg ;=< oeä f,i uqia‌,sï ;%ia‌;jdoh jemsfrkjd' wmg foaYmd,k wruqKla‌ keye' kuq;a wms rg fjkqfjka l%shd lrkjd' miq.sh wjqreÿ ;=k y;r we;=<; fï rfÜ isxy, ;reK ;re‚hka uqia‌,sï lr, ;sfhkjd' W,ud iNdj ;=<ska f.dvke.+ ;ì,s;a ksldfha ld¾hNdrh Èklg wla‌lr 10 ne.ska k.r no bvï ñ,g .ekSuhs'

;;a;ajh flfia jqK;a uyck ksfhdað;hka ta .ek l;d lrkafka keye' wrdìfhka iq,a;dkajreka oi fodf<dia‌ fofkla‌ ,xldjg meñfKkjd' fï wh fudlgo fudk wruqKlg o tkafka lsh,d rch okafka keye' fuu meñŒu wdl%uKhla‌ fkdfõo@

uqia‌,sï ixúOdkj,g tk uqo,a ú.Kkh lrkak rchg wjYH;djla‌ keye' isxy, kdhlfhda wekfldgd .kakjd' wmf.a Wmka kQmka ore mrïmrdj fjkqfjka fï wekfldgd .eks,a, k;r lrm,a,d hEhs wms lshkjd' cd;sfha úkdYhg uq, fï wekfldgd .ekSuhs'

isxy,hdg isÿjk widOdrKlï .ek wm l;d lroa§ ta .ek Tla‌fldu f;d,lg fj,df.k n,d bkakjd' wfkla‌ me;af;ka uqia‌,sï ;%ia‌;jdoh me;sfroaÈ fï wh lsis l;djla‌ keye'

miq.sh oi wjqreoao ;=< wmf.a ldka;djka wg,la‍I wkQoyila‌ j|Ndjhg m;alr ;sfnkjd' fï .ek l;d lsÍu l=uka;%Ko@ we;a;gu wmg fïl f;afrkafk keye' W!re yug ;,kjd jf.a wmg fyd|gu ;,kjd' yenehs WU,d ;,dm,a,d' fï rfÜ ;reKhkag wms lshkafka fï rgg tfrysj we;s t,a' à' à' B' ;%ia‌;jdohg tyd .sh bia‌,dï ;%ia‌;jdohg uqyqK fokak tl;=fjh,a,d lsh,hs'

rgg tfrys ;;a;ajhka fmkajQ wms jerÈlrejka fj,d' uqia‌,sï wka;jd§ka mQia‌ megõ fj,d' wms lsisod fndrejla‌ wi;Hhla‌ iudch yuqfõ l;d lr keye' wms l;d lrkafka rg cd;sh iy wd.u yuqfõ we;s wka;rdjhs' we;a; m%Yakhg W;a;r fydhkjd fjkqjg fï fiaru wmg tfrysj myr fokjd'

wo ú,am;a;=j lmkjd' fidaudj;sh wla‌lr fooyila‌ t<s lrkjd' fï fmkajk tl iS' whs' ta' l=uka;%Ko@

fuys§ udOH keÕQ m%Yak lsysmhlg ms<s;=re ÿka {kidr ysñfhda fufia o lSy'

m%Yakh - fndÿn, fiakd ixúOdkh wdrïN l< wjêfha ;snQ ck;d iydh wog;a tf,iuo@

ms<s;=r - ´k ixúOdkhla‌ tla‌ tla‌ wjia‌:djkays§ hï hï WÉpdjpkhkag ,la‌fjkjd' wfma ixúOdk Yla‌;sh tf,iuhs' lsisÿ .eg¨‍jla‌ keye' l,g fj,djg jev ál flf¾ú'