කිරුළපන ගිය අයට පොදු සමාවක්‌ Video

Nimal Siripala de Silva
Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha .d,a, iuk, l%Svdx.Kfha meje;s uehs /,shg tla‌ fkdù lsre<mk uehs /,shg tla‌jQ mla‍I l%shdldÍkag we;eïúg fmdÿ iudjla‌ ysñúh yels nj tu mla‍Ifha fcHIaG Wm iNdm;s m%jdyk weue;s ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d Bfha ^09 jeksod& m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ meje;s udOH yuqjl§ mejiSh'

Tjqka iïnkaOj hï lsis l%shdud¾.hla‌ .ekSu uOHu ldrl iNdj i;= ld¾hhla‌ jk nj;a" fï .ek bÈßfha§ ;Skaÿjla‌ .kq we;s nj;a fyf;u lSh'

bÈßfha§ mla‍Ih .kakd l%shdud¾. l=ula‌oehs ;ukag yßhgu lsj fkdyels hEhso ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d jeäÿrg;a lSh'