අඩි 60ක් උඩ එල්ලී මැරෙයි Photos

Boy Suicide In Mataraud;r udf;dg.u fldax .i uqÿfka t,a,S isá ;reKfhl=f.a u, isrerla Bfha ^9& fidhdf.k ;sfnkjd'
wä 60la Wi fuu fldax .fia idÍ fmdglska t,a,S ish Èú ydks lr .;a njg iel flfrk 22 yeúßÈ ;reKhdf.a urKhg fya;=j fuf;la wkdjrKh ù keye'

ud;r uy k.r iNdfõ .sks ksjk tallh yd m%foaYjdiSka msßila tlaj Tyqf.a isrere ìug nEug mshjr .;a w;r isoaêh oel n,d .ekSug úYd, fik.la /iaj  isá njg oek.kakg ,efnkjd'
Boy Suicide In Matara
Boy Suicide In Matara
Boy Suicide In Matara
Boy Suicide In Matara