උඩුවේ හිමියන්ට නඩු

Uduwe Dhammalokan,m;% rys; we;a megjl= wkjirfhka r|jd ;nd.;a nj lshk isoaêhg wod<j Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag tfrysj fpdaokd ;=kla hgf;a fld<U uydêlrKh yuqfõ kvq mejÍug kS;sm;sjrhd ;SrKh lr we;'
fï iïnkaOfhka kS;sm;sjrhd ryia fmd,sishg o ,sÅ;j oekqï § ;sfí' Bg wod< wêfpdaokd m;%h bÈßfha§ fld<U uydêlrKh fj; fhduq lsÍug kshñ;h'

fuu isoaêhg wod< uQ,sl ufyia;%d;a mÍlaIKh fld<U w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d bÈßfha le|jqKq w;r" ryia fmd,sish úiska fuu kvqfõ WOD; f.dkq iS wd¾ 01$07$16 hgf;a bl=;a 2016$04$04 Èk kS;sm;s fomd¾;fïka;=j fj; Ndr§ ;sìK'

fuu isoaêhg wod< kvqj ufyia;%d;a wêlrKfha§ bl=;a 28 jeksod le|jQ wjia:dfõ§ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska jeäÿr jd¾;djla bÈßm;a lrñka i|yka lr isáfha jDlaI,;d wdrlaIK wd{dmkf;a 63 jk j.ka;sh m%ldrj ufyia;%d;a wêlrKfha§ kvq mejÍug wod< Wmfoia m;d ,smshla o kS;sm;sjrhd fj; fhduq lr we;s njh'

wod< isoaêh iïnkaOfhka Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka bl=;a ud¾;= ui ^09& od wêlrKh u.ska rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enQ w;r" miqj wem u; uqod yßkq ,eîh'

1993 wxl 49 iy 2008 wxl 22 ork jki;aj iy jDlaI,;d wdrlaIK ^ixfYdaOk& mk;aj,ska ixfYdaê; jk i;aj iy jDlaI,;d wdrlaIK wd{dmkf;a 22 w ^1& iu. lshúh hq;= 22 w ^7& j.ka;sh hgf;a wmrdO fpdaokdjla f.dkq lsÍug ;rï m%udKj;a idlaIs oekg bÈßm;a ù we;s nj i|yka l< kS;sm;sjrhd remsh,a 59"48000'00la jákd we;a megjl= <Õ ;nd .ekSu fmdÿ foam< mk; m%ldrj jrola njg olajñka Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka iellrejl= f,i kï lr ;snqfKa bl=;a fmnrjdß ui 10 jeksodh'

n,m;% rys; we;a megjl= wkjirfhka r|jd ;nd.;a nj lshk isoaêhg wod<j Wvqfõ Oïudf,dal ysñhkag tfrysj fpdaokd ;=kla hgf;a fld<U uydêlrKh yuqfõ kvq mejÍug kS;sm;sjrhd ;SrKh lr we;'

fï iïnkaOfhka kS;sm;sjrhd ryia fmd,sishg o ,sÅ;j oekqï §  ;sfí' Bg wod< wêfpdaokd m;%h bÈßfha§ fld<U uydêlrKh fj; fhduq  lsÍug kshñ;h'

fuu isoaêhg wod< uQ,sl ufyia;%d;a mÍlaIKh fld<U w;sf¾l ufyia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d bÈßfha le|jqKq w;r" ryia fmd,sish úiska fuu kvqfõ WOD; f.dkq iS wd¾ 01$07$16 hgf;a bl=;a 2016$04$04 Èk kS;sm;s fomd¾;fïka;=j fj; Ndr§ ;sìK'

fuu isoaêhg wod< kvqj ufyia;%d;a wêlrKfha§ bl=;a 28 jeksod le|jQ wjia:dfõ§ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska jeäÿr jd¾;djla bÈßm;a lrñka i|yka lr isáfha jDlaI,;d wdrlaIK wd{dmkf;a 63 jk j.ka;sh m%ldrj ufyia;%d;a wêlrKfha§ kvq mejÍug wod< Wmfoia m;d ,smshla o kS;sm;sjrhd fj; fhduq lr we;s njh'

wod< isoaêh iïnkaOfhka Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka bl=;a ud¾;= ui ^09& od wêlrKh u.ska rlaIs; nkaOkd.dr .; lrkq ,enQ w;r" miqj wem u; uqod yßkq ,eîh'

1993 wxl 49 iy 2008 wxl 22 ork jki;aj iy jDlaI,;d wdrlaIK ^ixfYdaOk& mk;aj,ska ixfYdaê; jk i;aj iy jDlaI,;d wdrlaIK wd{dmkf;a 22 w ^1& iu. lshúh hq;= 22 w ^7& j.ka;sh hgf;a wmrdO fpdaokdjla f.dkq lsÍug ;rï m%udKj;a idlaIs oekg bÈßm;a ù we;s nj i|yka l< kS;sm;sjrhd remsh,a 59"48000'00la jákd we;a megjl= <Õ ;nd .ekSu fmdÿ foam< mk; m%ldrj jrola njg olajñka Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka iellrejl= f,i kï lr ;snqfKa bl=;a fmnrjdß ui 10 jeksodh'

ksuka;s rKisxy