රයිනි චාරුකා UNP වේදිකාවට

Raini Charuka Goonatillake unp stagefnd/,a, leïn,a msáfha § Bfha ^01& meje;s tlai;a cd;sl mlaI uehs /<s fõÈldjg ckm%sh .dhl hqj,la jk rEldka; iy pkaøf,ald f.a Èh‚h jQ rhsks pdreld .=K;s,l tla jqKd'

weh tys§ meñK isá msßif.a riúkaokh fjkqfjka .S; .dhkd l<d'

flfiafj;;a Bfha Èkfha rhsks tfia f.dv ù we;af;a foaYmd,k fõÈldjlg nj oekf.k ;sfnkafka .S; .dhkd lsÍfukao ál fõ,djlg miqjhs'

rhska ish iudc cd, ñ;=re ñ;=ßhkag fï ms<sn|j flá m‚úvhla ;nñka mjid we;af;a lsis÷ foaYmd,k mlaIhlg iyh §fï wruqKla ;ud ;=< fkd;snQ nj;a ix.S; m%ix.hla hehs is;d ;ud tu fõÈldjg f.dv jQ njhs' isÿùu fjkqfjka weh ish risl risldúhkaf.ka iudj b,a,Sugo lghq;= lr ;snqKd'

^tu m‚úvh my;ska oelafjhs&