ඇඟිල්ල නිසා මඟුල හබක් !

ring finger ish ux., Èkfha§ uÕ=‍,a uqoao oeóug kshñ; weÕs,a,la wf;a fkdue;s ùfuka ukd,hl=g ukd,sho wysñ ùfï isoaêhla uyshx.Khg kqÿre .ïudkhlska jd¾;d fõ'

jd¾;d jk wkaoug isoaêh fufiah'

Tyq yÕ=‍rkafl; m%foaYfha mÈxÑlrefjls' tÈfkod f.dú;ekska Ôúldj f.k.sh Tyqf.a l,jhi yß.sfhka ujqmshka Tyqg iqÿiq iyldßhl fiùug .fï uÕ=‍,a lmqjl=g Ndr flß‚'

Tyqg yd mjq,g iqÿiq ;;a;ajfha ukud,shl uyshx.Khg kqÿre .ïudkhlska fhdackd úh' wd.sh l;d nfyka miqj fomd¾Yajfhau leue;a; u; ux.,Hhg Èk kshu lrf.k fomd¾Yajfha kE ys; ñ;=rkago wdrdOkd lr ux.,H by<skau .ekSug Tjqka mshjr f.k ;sì‚'

ukud,hd we;=¿ msßi ukud,sh lekaodf.k hEug meñ‚fha fh§ ;snQ iqn fudfyd;sks' fhÿKq kele;a pdß;%hkaf.ka miq ó<Õg fh§ ;snqfKa ux., fmdarejg hqj< keÕ tys pdß;% bgq lsÍuhs' ;e,s me,e| ùu yd frÈ wekaoùfuka miq Wod jQfha ukd,hd ukd,shg ux., uqÿj me,e|ùuhs' tho bgq úh' wk;=rej t<eôfha ukd,sh úiska ukd,hdg ux., uqÿj me,e| ùuhs'

{d;shl= weh fj; ÿka ux., uqoao f.k ukd,hdf.a wf;a weÕs,af,a me,e|ùug iQodkï jQjd mu‚' Tyq w;È.= lr fmkajQfha uqoao m,|jk weÕs,a, fkdjk nj;a uqÿ m,¢k weÕs,a, we;=¿ ;j;a weÕs,a,la Tyqg wysñ ù we;s nj;a wehg oel .; yels úh'

fuhska oeä ,eÊcdjg m;ajQ weh w; ;snQ uqoao mfilg úislr oud ysi me,e¢ we÷ï" wdhs;a;ï Wkd y~ñka fl<skau Èj.sfha ;u ldurh lrdh' ldurhg .sh weh .;af;a lsisjl=g th weÍug fkdyels jk f,i fodr w.=¿ ouñks'

wef.a ujqmshka" {d;Ska" ys;j;=ka fodr újD; lr msg;g meñK ux.,Hfha b;sß lghq;= lruq hehs wehg mejeiqj;a tu újdyh oeäfia m%;sla‍fIam lrñka weÕs,s ke;s whl=g ;uka wleue;s nj;a újdyhgo ;uka wleue;s nj;a ta whg msgj hkakg lshk f,i;a fuh ;ukag l< wmydihla nj;a weh {d;Skag y~ñkau ldurfha isg mejeiqjdh'

weh msg;g fkdtk nj;a weh fï újdyhg wleue;s nj;a f;areï .;a ukud,hd we;=¿ tu md¾Yajfha msßi fmr<d ish .u n,d msgjQfha oeä l,lsÍulska hq;=jh'