මහින්දගේ හමුදා ආරක්ෂාව ඉවතට

 Mahinda Rajapakse army Protection removedysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIg ,nd§ ;snQ yuqod wdrlaIdj wo isg bj;a lr we;s nj Tyqf.a udOH wxYh mjikjd'

ta wkqj wdrlaIdjg isá yuqod ks,OdÍka tlish fofokd jydu l%shd;aul jk mßÈ yuqod uQ,ia:dkhg le|jd we;s nj i|yka'Bg wod, ksfõokh yuqod uQ,ia:dkfhka ksl=;a lr we;s njo ysgmq ckdêm;sjrhdf.a udOH wxYh jeäÿrg;a lshd isáhd'


fï ms<sn|j ish f*ianqla .sKqfï igykla ;nñka ysgmq ckdêm;sjrhd mjid we;af;a foaYmd,k m,s.ekSula f,i udf.a yuqod wdrlaIdj bj;afldg we;s nj wo Èk Tjqka ud wi, fkdisàfuka ud yg jegyqK;a" rfÜ hqo ìh ;=rka fldg Tn ish¨‍ fokdgu wdrlaIdj ,nd§fï wd;au ;Dma;sh ;ud i;=j b;sßù we;s njhs'

;jo fuf;la l,a ;ud yg wdrlaIdj ,ndÿka ish¨‍u yuqod ks,OdÍkag yoj;ska ia;+;sjka; jk nj;a" fiajh b;d f.!rjfhka w.h lrk nj;a ta uy;d i|yka lr ;sfnkjd'
tu igyk my;ska'''
 Mahinda Rajapakse army Protection removed