සේරුවිල හිමියන්ගේ අපවත්වීම සැකයිලු

Most Ven. Seruwila Saranakiththi Thera passes away
W;=re kef.kysr fom<df;a m%Odk ix>kdhl yd fiareú, ux., uyd úydrdêm;s w;smQcH fiareú, irK ls;a;s ysñhka Bfha ^02& fmrjre 7'00g muK fld<U fm!oa.,sl frday,l§ wmj;a jQ w;r foayfha wdodyk lghq;= Ndrfokq ,nkafka l=uk md¾Yajhgoehs ;SrKh wo ^03& ksl=;a lrkq ,nk nj fld<U m%Odk ufyaia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d Bfha ^02& oekqï fokq ,eîh'

Wkajykafiaf.a foayh ms<sno wdodyk lghq;= lsÍu ioyd ;uka fj; ,nd fok f,i;a b,a,ñka md¾Yaj folla wêlrKh yuqfõ l< b,a,Sula i,ld neÆ m%Odk ufyaia;%d;ajrhd fufia oekqï ÿkafkah'


fiareú, rcuyd úydrfha kdhl ysñhkaf.a wmj;a ùu iellghq;= njg i|yka lrñka fld<U wmrdO fldÜGdih fj; ,o meñ‚,a,lg wkqj Bfha ^02& tys iyldr fmd,sia wêldÍ tia' pkaø;s,l" tys ia:dkdêm;s m%'fmd'm' fkú,a is,ajd iy fmd'm' fidau;s,l hk ks,Odßka we;=¿ msßila wêlrKh fj; jeäÿr jd¾;djla o iu.ska fmkS isáhy'

mQcH irKls;a;s uykdysñhkaf.a wmj;aùu hï úIla YÍr .;ùfuka isÿjQ njg ielhla we;ehs fld<U wmrdO fldÜGdih fj; fuu meñ‚,a, lr ;snqfKa fld<U 07" fiareú, fn!oaO uOHia:dkfha jevjdih lrk lka;f,a iñ; foaj ysñ úisks'

fï iïnkaOfhka meñ‚,sldr ysñku úiska fmd,siam;sjrhd fj; bl=;a 24 jeksod fuu meñ‚,a, lr we;s nj;a" ta jk úg Wkajykafia fld<U cd;sl frdayf,a jdÜgq wxl 45ys fkajdislj m%;sldr ,enQ nj;a fld<U wmrdO fldÜGdih wêlrKhg oekqï fokq ,eîh'

ta wkqj mQcH fldgm, wurls;a;s ysñhkaf.ka iy ls;,., Oïudf,dal ysñhka úiska m%ldYhla ,nd § we;s nj;a" ta wkqj mqcH irKls;a;s ysñhkaf.a YÍrhg hï úIla we;=¿ ù we;s njg ielhla u;=ù we;s njg Wkajykafia,d m%ldY lr we;s nj;a fld<U wmrdO fldÜGdih wêlrKhg mejiSh' tfiau" fï iïnkaOfhka ta wjia:dfõ§ mQcH irKls;a;s ysñhkao fld<U wmrdO fldÜGdih fj; m%ldY lr we;af;a ;u YÍrhg hï úIla we;=¿ ù we;s njg ielhla u;=ù we;s njh'

tfiau" fiareú, ux., uyd úydrfha foam< iïnkaOfhka .eg¨‍jla u;=ù ;sîu;a" thg wod<j Èid wêlrKfha kvq folla úNd. fjñka mj;sk neúka fuu urKh iel iys; njg lrk b,a,Su u; mYapd;a urK mÍlaIKhla isÿlsÍug wjYHj we;s nj fld<U wmrdO fldÜGdih wêlrKfhka wjir b,a,Sh'

ta wkqj" ysñhkaf.a foayh ms<sn|j mYapd;a urK mÍlaIKhla lsÍu i|yd wêlrKh úiska wjir ,nd fokq ,eîh'