ජනපති සමුළුව අමතයි Live

President leaves for Anti-Corruption Summit in Londonì%;dkHfha ixpdrhl ksr; jk ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wo^12& Èkfha ¥IK úfrdaë wka;¾cd;sl iuq¿j weu;Sug kshñ;j ;sfí'

Y%S ,xld fõ,dfjka wo miajre 2'30g muK ckdêm;sjrhd tu iuq¿j weu;Sug kshñ;h'ì%;dkH w.%dud;H fâúâ leurka uy;df.a m%Odk;ajfhka  ¥IK úfrdaë wka;¾cd;sl iuq¿j ,kavka kqjr§ wdrïN fõ'

fuu iuq¿j i|yd iyNd.s ùug Bfha fmrjrefõ Èjhsfkka msg;aj.sh ckdêm;sjrhd we;=¿ ¥; msßi Bfha rd;%S ,kavka  .=jkaf;dgqfmd<g <Õd jQ nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<ah'

tys§ ckdêm;sjrhd we;=¿ ¥; msßi b;d WKqiqï whqßka ms<sf.k  we;s nj i|ykah'ì%;dkH w.%dud;H fâúâ leurka uy;df.a wdrdOkhlg wkqj ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fuu iuq¿jg iyNd.S ;sfí'

ixpdrh w;r;=r§ ckdêm;sjrhd iy ì%;dkH w.%dud;Hjrhd w;r oaù md¾Yúl idlÉPd meje;aùug o kshñ;h'ì%;dkH ixpdrfhka wk;=rej fyg Èkfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bkaÈhdfõ ixpdrhl ksr; jk nj ckdêm;s udOH wxYh i|yka lf<ah'

tu ixpdrh ;=<§ bka§h w.%dud;H kf¾kaø fudaÈ iu. oaù md¾Yúl idlÉPd meje;aùug o kshñ;j ;sfí'