ජොනී ඉවතට

Johnston Fernando
Èjhsfka m%dfoaYSh ixj¾Ok lñgqj,g kj iu iNdm;sjreka m;alsÍfï§ l=reKE., Èia;%slalfha Y%S ,xld ksoyia mlaIfha wdik ixúOdhljreka jQ fcdkaiagka m%kdkaÿ" álsß nKavd wêldß iy wd¾'ã' úu,odi uy;ajrekaf.a kï lmdyer we;'

m%dfoaYSh f,alï fldÜGdi ksfhdackh jk wdldrhg tlai;a cd;sl mlaIfha iy Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ksfhdað;hka m%dfoaYSh ixj¾Ok lñgqj, kj iu iNdm;sjreka f,i m;alr we;'