බැසිල්ට ඇප

Basil Rajapaksa released on bailud;r bvula ñ,§ .ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka ielmsg w;awvx.=jg .;a ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok weue;s neis,a rdcmlaI uy;d ud;r ufyaia;%d;a hqf¾Id o is,ajd fukúh úiska oeä fldkafoais iys; wem uqod yßkq ,eîh'

remsh,a mkia oyil uqo,a wemhla o" remsh,a oi ,laIh ne.ska jQ YÍr wem ;=kla o kshu l< ufyaia;%d;ajßh Tyqf.a úfoia .uka n,m;%h Widúhg ndr fok f,i ksfhda. l<dh'

iEu uilu wjika bre Èk Wfoa kjh;a 12;a w;r uQ,H wmrdO fldÜGdifha fmkS isák f,i o ksfhda. leß‚'

fuu isoaêh iïnkaOfhka óg fmr neis,a rdcmlaIf.a uiaiskd flkl= iy .Dy ks¾udK Ys,amshl= w;awvx.=jg .;a w;r Tjqyq oeka wem msg isá;s'