දෙදෙනෙකු දුම්රියට බිලි

train accidentfld,U isg hdmkh olajd Odjkh fjñka ;snQ ;eme,a ÿïßfha .eà ;reKhska fofofkl= urKhg m;a ù ;sfí'

fldamdhs fmd,Sish i|yka lrk mßÈ fudjqka fofokd hdmkh fldkavdú,a m%foaYfha ÿïßh ud¾.fha ksodf.k isáh § fuu wk;=rg uqyqK § we;'

wk;=r fya;=fjka ñh f.dia we;af;a hdmkh bremf,hs m%foaYfha mÈxÑ 17 yeúßÈ fudaykrdid ksYdka;ka yd 18 yeúßÈ mrukdoka fchrdï hk ;reKhskah'

flfia fj;;a wod, ;reKhska fofokd ys;d u;d ish Èú ydks lr.;af;a o ÿïßh tk nj fkdoek kskaohdfuka ÿïßfha .eà we;ao hkak ms<n|j fldamdhs fmd,Sish jeäÿrg;a mßlaIK isÿ lrhs'

PdhdrEm my;ska'