ඉන්දියානු සරාගී නිළියගේ “ CABARET ” නැටුමට

CABARETbkaÈhdfõ iqrEmskshka w;r ;rÕldß;ajhla we;s l< ird.S rx.k Ys,amSkshla jk Richa Chadda rÕk CABARET kj;u Ñ;%mgh <Õ§u ;sr.; ùug kshñ;hs'

Kustav Narayan Niyogif.a wOHlaIKhla jk fuu Ñ;%mgfha ix.S; wOHlaIKho Tyqf.au ùu úfYaI;ajhla'

Gulshan Devaiah" S'Sreesanth jeks rx.k Ys,amSka fndfyduhlf.a rx.k odhl;ajh imsß fuu Ñ;%mgfha mQ¾j m%pdrl mghg fï Èkj, mj;sk b,a¨‍u Ñ;%mghgo úYd, n,mEula we;s lrkq we;s nj bka§h úpdrlhka u; m,lr ;sfnfkjd'