මේජර් ජනරාල් ජීවිතක්ෂයට

Maj. Gen. Sumith Manawadu passes away
mqoa.,sl jevìul§ isÿjQ yÈis wk;=rla fya;=fjka ysfia nrm;< ;=jd, ,enQ  fïc¾ fckrd,a iqñ;a udkjvq uy;d Ôú;laIhg m;aj ;sfí'

miq.sh 04 jk Èk fmrjrefõ ;=jd, ,enQ Tyq m%:ufhka hqo yuqod frday,g we;=<;a fldg miqj fld<U cd;sl frday,g udrelr tjd tys§ yÈis ie;alulg Ndckh lrk ,§'

wo forK l< úuiqulg m%;spdr olajñka hqo yuqod udOH m%ldYl" ì%‍f.avh¾ chkd;a chùr uy;d lshd isáfha fïc¾ fckrd,ajrhdg wh;a fo,al|" mrK leianEj ud¾.fha msysá bvul§  tÈk WoEik 6'40g muK fuu wk;=r isÿj we;s njhs'


fuu bvfï bÈlsÍula mÍlaId lrñka isáh§ weojegqKq mrd,hla k<f,a je§fuka fuu wk;=r isÿj we;s nj;a" ;=jd, ,enQ ta uy;d ta fudfydf;au hqo yuqod frday,g we;=<;a l< miq fld<U cd;sl frday,g udre lr tjd we;s nj;a Tyq tys§ i|yka lf<ah'

fïc¾ fckrd,a iqñ;a udkjvq uy;d miq.sh rch hgf;a  u,hdishdfõ ksfhdacH uyflduidßiajrhd f,i o lghq;= lr ;sfí'

úY%du,;a ysgmq hqo yuqodm;s fckrd,a ir;a f*dkafiald uy;d fmdÿ wfmalaIlhd f,i 2010   ckdêm;s ue;sjrKfhka mrdchg m;ajQ w;r uyskao rdcmlaI uy;d ch.%yKh l<nj m%ldYhg m;alsÍu;a iu.u f*dkafialdf.a wdrlaIdjg isá fid,aodÿjka w;awvx.=jg .kq ,enqfõo fïc¾ fckrd,a iqñ;a udkjvq úisks'

flfia fj;;a fyf;u Ôú;laIhg m;ajQ nj hqo yuqod udOH m%ldYljrhd wo ;yjqre lf<ah'