නිලි රැජින චතුරිකාලු

Chathurika Peris and Gayan Wickramathilakap;=ßld mSßia iu. fmñka fj<S isák .hdka úl%u;s,l miq.shod mqj;am;la wu;ñka wehj j¾Kkd lr ;snqKd'
Tyq mjikafka uE; ld,fha b;sßj isák ks<shkaf.a /ðK weh njhs' foore msfhl= jk .hdka  p;=ßld iu. wkd.;fha§ újdyjkakg wfmalaIdfjka miqjk w;r th wjia:d lsysmhl§ l,a oud we;' fï w;r ;u fmr újdyfha orejka .ek fidhd n,kafkao p;=ßld nj Tyq lshkjd'

.hdka mjid ;snQ woyia my; mßÈh'

p;=ßldf.a rx.k yelshdj .ek fudlo ys;kafka @
uu ks;ru p;=ßldg lshk fohla ;uhs ,xldfõ fg,skdgH" iskud lafIa;%h ;=< u;l ysák whslka tllaùfï wka;su mqrel p;=ßld lsh,d' ud,kS" È,aydks" ix.S;d jf.a wdmq hq.fha wjidk mqrel p;=ßld lsh,hs ug yef.kafka'

p;=ßld uE;ld,fha ks<s /ck lsh,o Th lshkak yokafka @
wksjd¾hfhkau' uu tfyu ys;kjd' ´kEu flfkl=g olaI rx.k yelshdjla ;sfhkak ´kE' tal fma%laIlhkag oefkk wdldrhla ;sfhkjd' uu kjl mrmqf¾ whj wvq ;lafiarejg ,lalrkjd fkfuhs' kuq;a Tjqka p;=ßld jf.a lemlsÍï l< hq;=hs'

p;=ßld ;rï olaI;d ;sfhk ks<sfhda wo ke;so@
olaI;djh ;sfhk lÜáh bkakjd' yenehs mßmQ¾K keye' ´ku rx.k Ys,amsfhl=g" Ys,ams‚hlg rx.k mrdihla ;sìh hq;=hs'

.hdka - p;=ßld oeka fmïj;=ka lsh,d rgu okakjd' fudlo ta .ek lshkafka @ yefudau oek.kak ´kE' wms;a tlal yefudau tl;=fj,d jevlrkak ´kE' wms;a yefudau tlal tl;=fjka jevlrkak ´kE' fï f,dafla ;sfhkafka iqyo;djh u; ñila wekfldg.ekSï" m<s.ekSï fkfuhs' wms fokakd yefudau;a tlal iqyohs' wjqreÿ folla .shd Th W;a;rh udOHhg fokak'

wehs ta @
myq.sh ld,fha wmsg fkdfhl=;a kS;suh .eg¨ ;snqKd m%isoaêfha Th W;a;rh ,ndfokak' oeka ta m%Yak ishhg wkQkjhhs oYu kjhla bjrhs' oeka wmsg tfyu .eg¨ keye' wms fokakd wms fokakdf.a jevlghq;= fyd¢ka lrf.k bkak ;uhs l,amkdj'

;d;a;d flfkl=f.ka fjkak ´kE hq;=lï Tfí w;ska yßhdldrj bgqfjkjdo@ meyeÈ,sju' ta yeufohlau ug;a jvd fidhdn,kafka p;=ßld'

idlÉPdj - ÈfkaIa ú;dk