මහින්ද මෛත්‍රීට ඉහලින් යයි - Video

ysßhd, Y%S ,xld ksoyia mlaI  wdik ixúOdhl Oqrfhka bj;a flreKq tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk md¾,sfïka;= uka;%S id,skao Èidkdhl uy;dg h<s tu ixúOdhl Oqrh ,nd§ug ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a m%Odk;ajfhka wo /ia jq ysßhd, wdik n, uKav,h lghq;= lr ;sfí'

bínd.uqfõ mej;s fuu ysßhd, wdik n, uKav, /iaùug taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrñka fcdkaiagka m%kdkaÿ" m%ikak rK;=x." id,skao Èidkdhl o we;=¿ uyck ksfhdað;fhda /ila o tlaj isáhy'

miq.sh wfma%,a 28 jkod  Y%S ,xld ksoyia mlaI ysßhd, wdik ixúOdhl Oqrfhka id,skao Èidkdhl uy;d bj;a lr kj ixúOdhl f,i fodka lu,a bkaÈlj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska m;a lrkq ,enqfõh'

flfia fj;;a wo ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a m%Odk;ajfhka /ia jQ ysßhd, Y%S ,xld ksoyia mlaI wdik n, uKav,h úiska h<s id,skao Èidkdhl uy;d ixúOdhl f,i m;a lr .ekSug fhdackdjla iïu; lr ;sfí'