සජින් වාස්ට මරණ තර්ජන

Sajin de Vass Gunawardena.d,a, Èia;%sla ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S yd n<msáh wdikfha Y%S,ksm m%Odk ixúOdhl iðka jdia .=Kj¾Ok uy;dg .d,af,a Y%S,ksm /,shg fkdhk f,i ldka;djla úiska cx.u ÿrl:kfhka urŒh ;¾ckh lr we;s nj wïn,kaf.dv ‍fmd,sish i|yka lrhs'

fmf¾od ^30& miajre 6'15g muK fuu ldka;dj ysgmq uka;%Sjrhdg ;¾ckh lr ;sfí' weh iðka jdia .=Kj¾Ok uy;df.a cx.u ÿrl:khg fmf¾od miajrefõ l;d fldg iðka jdia uka;%Sjrhdo lshd wid ;sfí'

miqj weh .d,af,a Y%S,ksm /,shg hkak tmd' .sfhd;a urd ouk njg ysgmq uka;%Sjrhdg ;¾ckh fldg ;sfí' miqj fï ms<sn| iðka jdia .=Kj¾Ok uy;d úiska wïn,kaf.dv ‍fmd,sishg meñ‚,s lr we;s w;r ‍fmd,sish ysgmq uka;%Sjrhdf.ka lg W;a;rhlao ,ndf.k ;sfí'

cx.u ÿrl:kfhka ;¾ckh l< ldka;dj wïn,kaf.dv rkafodfò m%foaYfha mÈxÑldßhla njg ‍fmd,sish úiska y÷kdf.k we;' weh ;u ksji jid oud m,d f.dia we;s nj ‍fmd,sish lshhs'