කුසල්ට වන්දි

Kusal Perera;rÕ ;ykulg ,lajQ l=i,a cks;a fírd.ekSu i|yd Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh úhoï l< uqo,a ,nd§ug cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h tlÕjQ nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha f,alï fudydka o is,ajd uy;d mjikjd'

Tyq mjikafka cd;Hka; l%slÜ ljqkais,h úiska fuu fmdfrdkaÿj ,ndÿka njhs'

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka ,sÅ; fmdfrdkaÿjla ,nd§ ke;s njhs Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha f,alïjrhd mjikafka'

l=i,a cks;a fmf¾rdg cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h ;ykula mekjqfha Tyq ;ykï W;af;acl ,nd.;a njg ikd:jQ nj mjiñka'

flfiafj;;a Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh fjku mÍlaIKhla isÿlrñka Tyq ;ykï W;af;acl ,nd fkd.;a njg ikd: l<d'

Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh tu mÍlaIK i|yd úhoï l< uqo¨‍hs fuf,i ,nd fokakg cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,h tlÕ;djh m<lr we;af;a'

fï ;;a;ajh u; l=i,a cks;ag ;rÕ ;ykula mekùu iïnkaOfhka kS;suh l%shdud¾. .ekSu Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh wjOdkh fhduq fkdlrkq we;s njhs jd¾;djkafka'