රෝසිගේ පෙත්සම ඉවතට

Rosy Senanayake
ysgmq weu;skS frdais fiakdkdhl uy;añh f.dkqlr ;snQ uQ,sl whs;sjdislï fm;aiula wo fYaIaGdêlrKh úiska m‍%;slafIam lr ;sfí'

weh fuu fm;aiu f.dkqlr ;snqfka miq.sh uyue;sjrKfha§ fld<U Èia;‍%slalfha ukdm Pkao h<s .Kka lrk f,i b,a,d isáñks'

flfiakuq;a .Kka lsÍfï uOHia:dkj, tlai;a cd;sl mlaI ksfhdað;hska isá w;r Tjqka tu ukdm ,ehsia;= w;aika ;nd ksjerÈ njg ikd: lsÍu ksid wêlrKh úiska fuu uQ,sl whs;sjdislï fm;aiu m‍%;slafIam lr ;sfí'