ගෝඨාගේ හමුදා ආරක්ෂාවත් ඉවතට

Gotabaya Rajapaksa army security removed
ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;df.a wdrlaIdjg fhdod we;s hqoaO yuqodj bj;a lr ta fjkqjg fmd,sish fhdok nj wdrlaIl f,alï lreKdfiak fyÜáwdrÉÑ uy;d mjihs'

hqoaO yuqodfõ fldudkafvda n<ldfha fin¿ka 35 fokl= we;=¿ wdrlaIlhka 50 fokl=f.a wdrlaIdj ysgmq wdrlaIl f,alïjrhdg fhdojd ;sfí'

m%N+ wdrlaIdj fjkqfjka ñka bÈßhg hqoaO yuqod idudðlhka fhoùu keje;aùug rch f.k we;s m%;sm;a;suh ;Skaÿjla u; m%N+ wdrlaIdfjka fufia hqoaO yuqod idudðlhka bj;a lsÍu isÿfjhs'

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg iy w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d we;=¿ rcfha lsis÷ m%N+jrhl=g hqoaO yuqod idudðlhkaf.a wdrlaIdj fhdod ke;s nj;a wdrlaIl f,alïjrhd lshhs'