අලි පවුලට හෙන ගහලා - Video

ELEPHANS DIED IN LANKA
ú,am;a;=j cd;sl jfkdaoHdk iSudfõ msysá uyú,ÉÑh lsr,ameáhdj m%foaYfha ;, fyakla‌ wi,§ isÿ jQ wl=Kq ir je§ulska jk w,s ujla‌ ^flkrla‌& yd megjqka ;sfokl= ñhf.dia‌ we;'

Bfha ^08 od& fmrjrefõ tu fyak wi,ska .uka lrñka isá f.dúhl=g ÿ¾.kaOhla‌ oekS we;s w;r miqj Tyq ta ms<sn|j úmrï lr ne,Sfï§ jk w,s isõfokd tl ;ek ueÍ jeà isák whqre oel ;sfí'


miqj Tyq fï nj uyú,ÉÑh jkÔù fomd¾;fïka;=fõ îÜ‌gq ld¾hd,hg oekqï §fuka wk;=rej tu ld¾hd,fha ks,OdÍka úiska uyú,ÉÑh fmd,sishg fï nj oekqï §fuka wk;=rej n,OdÍka isoaêh jQ ia‌:dkhg meñK ñh.sh w,s isõfokdf.a krla‌ ù .sh isrere mÍla‍IKh lr we;'

ñh.sh jk w,s isõfokdf.ka w,s ujf.a jhi wjqreÿ 25 ;a 30 ;a w;r úh yels nj jkÔù ks,OdÍyq mji;s'

tfukau ñh.sh jk w,s megjqka ;sfokd jhi wjqreÿ wgla‌" wjqreÿ folyudrla‌ iy udi wgla‌ muK jhfia miqjk nj o Tjqyq mejiQy'

tu jk w,s isõfokdf.a isrere ;rula‌ krla‌ ù we;s nj;a ta wkqj tu i;=ka óg Èk ;=klg muKj;a fmr isÿ jQ wl=Kq ir je§ulska ñh hkakg we;s nj úYajdi lrk nj;a jkÔù ks,OdÍyq i|yka l<y'

fuu jk w,s isõfokdf.a mYapd;a urK mÍla‍IK jkÔù fomd¾;fïka;=fõ mY= ffjoH pkaok chisxy uy;d úiska isÿlrk ,o w;r wk;=rej tu i;=ka fjkqfjka uyú,ÉÑh Y%S úiqoaOdrdu úydrjdiS mQcH .=¨‍fm;a;jej ioaOdid, ysñhka úiska mdxYl+,h § wd.ñl j;dj;a isÿlsÍfuka wk;=rej jkÔù ks,OdÍka iy fmd,sish uyú,ÉÑh m%foaYjdiSkaf.a o iydh we;sj w,s u<isrere ñysoka lrkq ,eîh'