විමල්ට නඩු

Wimal Weerawansawúêu;a úfoaY .uka n,m;%hlska lgqkdhl .=jka f;dgqm<ska úfoaY.; ùug ;e;a lrk ,oehs lshk isoaêh iïnkaOfhka md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY uy;dg tfrysj wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ kS;s úfrdaë f,i mqoa.,hska úfoaY.; ùï je<elaùfï wxYh uÕska Bfha ^3& ó.uqj m%Odk ufyaia;%d;a reÑr ue,aj;a; uy;d bÈßfha kvq mjrk ,§'

;S;Hdkql+, n,m;%hla fkdue;sj wúêu;a rdcH ;dka;%sl .uka n, m;%hla mdúÉÑ lrk ,oehs lshk fpdaokdj hgf;a kvq mejÍfuka wk;=rej ùrjxY uy;d ;udg tfrysj kj;d ;snQ fpdaokdjg ksje/Èlre nj m%ldY lr isáfhah'

wúêu;a úfoaY.uka n,m;%hlska úfoaY.;ùug lgqkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqm<g wd úg ùrjxY uy;d .=jkaf;dgqmf<a n,OdÍka úiska w;awvx.=jg .kakd ,oafoa 2015 Tlaf;dan¾ ui 23 jeksodhs'

jir lsysmhla úfoaY.;ùu i|yd ùrjxY uy;d mdúÉÑ lrk ,oehs lshk úoaY .uka n ,m;%h ke;sjQ njg fmd,sishg meñ‚,s lr bka wk;=rjq w¨‍;a úfoia .uka n,m;%hla ,nd f.k ;sfí' bka miqj mrK .=jka .uka n,m; wj,x.= lr ;sfí' bka miqj 2015 Tlaf;dan¾ ui 23 jeksod lgqkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqm<ska úfoaY.; ùug meñ‚ ùrjxY uy;d fmr ke;sjQ nj lshk úfoia .uka n,m;%h bÈßm;a lr ;sfnk neõ mejfia'

tys§ .=jkaf;dgqmf<a wd.uk ú.uk ks,OdÍka tu úfoia .ukan,m;%h wj,x.= nj;a thska úfoaY.;ùug bv ke;s nj;a olajd jeäÿr úu¾Yk i|yd ta uy;d .=jka f;dgqmf<a wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg Ndr§ ;sfí' ùrjxY uy;d tñf¾Üia .=jka hdkhla uÕska m%xYh" vqndhs" we;=¿ rgj,a 4lg hdu i|yd .=ka f;dgqm<g meñK ;sfnkafka 2015 Tlaf;dan¾ ui 23 jeksodhs'

ke;sjQ úfoaY .uka n,m;%h h<s yuqjqjfyd;a ta nj wd.uk ú.uk md,l ckrd,ajrhdg oekqïÈh hq;=h' tu wj,x.= jQ .ukan,m;%h mdúÉÑ l<fyd;a th nrm;< jrola neõ wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=j mjihs'

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ kS;s úfrdaë f,i mqoa.,hska úfoaY.;ùu je<elaùfï wxYh meñ‚,a, fufyhùh' ú;a;sh fjkqfjka lms, .uf.a" f.dâm%sh l=f¾" bkaÈl is,ajd" Ydka; lsßwe,a," fla'Ô' .=K;=x. hk kS;s{ uy;ajreka we;=¿ kS;s{ u~q,a,la fmkS isáhy'

jeäÿr úNd.h iema;eïn¾ ui 8 jeks Èkg l,a ;eì‚'