‍රුවන් ගැන පරීක්ෂණයක්

ruwan police
ysgmq ‍fmd,sia udOH m%ldYljrhd jQ iyldr ‍fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;df.a l%shd l,dmh ms<sn|j jydu fomd¾;fïka;= uÜgfuka mÍlaIKhla wdrïN lrk f,i kS;sh" iduh yd olaIsK ixj¾Ok wud;HdxYh ‍fmd,siam;sjrhdg Bfha ^03& oekqï § ;sfí'

iyldr ‍fmd,sia wêldÍjrhd iïnkaOfhka mj;ajk úkh mÍlaIKfha mÍlaIK jd¾;dj Èk 03la we;=<; kS;sh" iduh yd olaIsK ixj¾Ok wud;H id., r;akdhl uy;d fj; ,ndÈh hq;= njg wud;HdxYh Wmfoia § we;'

úkh mÍlaIKhg wod< jd¾;dj iïnkaOfhka úIhNdr wud;Hjrhdf.a Wmfoia ,nk f;la iyldr ‍fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d udOHhg iïnkaO lsisÿ lghq;a;lg iïnkaO lr fkd.kakd f,io wud;HdxYh ÿka Wmfoiaj, jeäÿrg;a i|yka fõ'

‍fmd,sia udOH m%ldYl ;k;=f¾ j.lSï yd ld¾hNdrh wNsnjd hñka mqj;am;aj,g m%ldY ksl=;a lsÍu mokï lr.ksñka iyldr ‍fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d ‍fmd,sia udOH m%ldYl ;k;=frka bj;a lsÍug ‍fmd,siam;s mQð;a chiqkaor uy;d jeäÿrg;a l%shd lrk ,§'

kj wdpdr O¾u moaO;shla hgf;a iïmQ¾Kfhkau m%;sixúOdkh lsßfuka miqj ‍fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h h<s;a ia:dms; lsÍug wud;HdxYh ie,iqï lr ;sfí'