බේකරි නිෂ්පාදන මිල ඉහළට

bakery product go upn;a" *%hsâ rhsia" fvj,a" fld;a;= remsh,a 10lskao mdka yer ish¨‍u fílß ksIamdok remsh,a mylskao by< oeóug iuia; ,xld wdmk Yd,d ysñhkaf.a ix.uh Bfha ;SrKh lr we;'

jeÜ nÿ by< hdu;a iu. n;a" *%hsâ rhsia" fvj,a" fld;a;= mj;sk ñ,g wf,ú lsÍug fkdyels ksid remsh,a 10lska by< kexùug ;SrKh l< nj iuia; ,xld wdmk Yd,d ysñhkaf.a ix.ufha ixúOdhl wfia, iïm;a uy;d i|yka lf<ah'

fï w;r cd;sh f.dvke.Sfï noao iy jeÜ nÿ by< hdu;a iu. mdka yer ish¨‍u fílß ksIamdok wo ^04& isg by< kxjk nj ,xld fílß ysñhkaf.a ix.ufha iNdm;s tka'fla' chj¾Ok uy;d mejiSh'

fidaia j¾. we;=¿ l=¿ nvqj, ñ, .Kka by< hdu fya;=fjka n;a melÜgqjl ñ, by< kexùug lghq;= l< nj;a t<j¿ frdá" ì;a;r frdá" mrdgdj, ñ, by< hdu;a isÿ fkdjk nj;a wfia, iïm;a uy;d lshd isáfhah'

mdka yer ish¨‍u fílß ksIamdok remsh,a mylska by< kexùug ;SrKh jQfha hSiaÜ" ud.ßka iy *dï Ths,aj, ñ, iud.ï úiska by< kxjd we;s ksid nj fílß ysñhkaf.a ix.ufha iNdm;sjrhd mejiSh'

fï iïnkaOfhka mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfhka l< úuiSul§ tys by< ks,Odßfhla i|yka lf<a n;a melÜ iy fílß ksIamdok i|yd Wmßu is,a,r ñ,la kshu fkdlsÍu fya;=fjka ta iïnkaOfhka lsisÿ mshjrla .ekSug fkdyels njhs'

;s<s‚ uOqjka;s