දුම්රියේ ගැටුණු මුවා මසට

deer meat
Wvrg ue‚fla ÿïßfha .eà ñh.sh je,s uqfjl= uialr wdydrhg .ekSug iqodkï jQ j;=lulrejka miafofkl= fmd,sia w;awvx.=jg'

fld<U isg nÿ,a, olajd Odjkh jq Wvrg ue‚fla ÿïßhg ;,jdlef,a fikaÜlaf,ahd¾ fikaÜ wekav%shd j;a; m%foaYfha§ wo ^13& oyj,a je,s uqfjl= .eà ñhf.dia ;sfnkjd'


tu je,s uqjd tu j;=hdh wi, mÈxÑ j;=lïlrejka msßila /f.k f.dia uialr msiSug iqodkï jk wjia;dfõ ;,jdlef,a fmd,sishg ,o f;dr;=rla u; fmd,sish tu j;=hdhg f.dia uia f;d.h iy iellrejka miafofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

yegka isg ;,jdlef,a olajd ÿïßh ud¾.h fomi f;a j;=hdhj,a j, iy rla‍Is; m%foaYj, je,suqjka"b;a;Ejka yd j,aW!rka úYd, m%udKhla isák nj;a Tyqka  Odjkh jk ÿïßfha Yíohg yd k,d yvg ìhù ÿïßh ud¾.h Èf.a Èj hk wjia;dfõ ÿïßfha .eà ñhhk njhs m%foaYjdiSka mjikafka' ielmsg w;awvx.=jg .;a miafokd fyg ^14& kqjrt<sh ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lrk nj;a w;awvx.=jg .;a uia f;d.h mY= ffjoHjrhdf.a ks¾foaYfhka miq wêlrKhg bÈßm;a lrk njhs ;,jdlef,a fmd,sish mejiqfõ'