රත්රන් වලට වෙච්ච දේ ?

GOLD THEFT LANKA
Y%S ,xld kdúl yuqodj uÕska w;awvx.=jg .;a r;arka lsf,da.a?ï 45la Y%S ,xld f¾.=jg ndr §" thska lsf,da 8la wdmiq ,nd.ekSu yd ta r;a;rka lsf,da 8 w;=reoka ùfï nrm;< jxpd isoaêhla iïnkaOj fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih mÍlaIK wrUd ;sfí'

wkjir f,i m%jdykh lrñka ;snQ fldaá .Kkdjl jákdlñka hq;a r;a;rka lsf,da 45'03l f;d.hla W;=re uqyqfoa wdrlaIdfõ fh§ isá kdúl yuqodj uÕska w;awvx.=jg f.k Y%S ,xld f¾.=jg ndr § meh 12la .;ùug;a fmr bka r;a;rka lsf,da 8 la i|ysre iEfha r;a;rka nqÿ ms<suhla ks¾udKh lsÍug ksoyia lrk f,i kdúl yuqodm;s jhsia woañrd,a tia'ta'tï'fÊ' fmf¾rd uy;d úiska f¾.= wOHlaI fckrd,ajrhdf.ka b,a,d we;'

‍r;a;rka f;d.h w;awvx.=jg f.k we;af;a 2014 Tlaf;dan¾ 01 jeksodh' tu f;d.h f¾.=jg ndr § we;af;a Bg miqÈk tkï( Tlaf;dan¾ 02 jeksodh' tÈku thska r;a;rka lsf,da 8la ksoyia lrfok f,i kdúl yuqodm;sjrhd b,a,d isák w;r wdrlaIl yd kd.ßl ixj¾Ok wud;HdxYfha Wmfoia mßÈ ta b,a,Su lrk njo Tyqf.a ,smsfha i|yka fõ'

miqÈku f¾.= wOHlaI ckrd,ajrhd ta i|yd wkque;sh ,nd § we;' f¾.=j ndrhg .kq ,nk lsisÿ NdKavhla Èk 30lg l,ska lsisÿ fya;=jla u; ksoyia l< fkdyels nj f¾.= wd{d mkf;a meyeÈ,sj olajd ;sfí'

tfuka u kdúl yuqodm;sjrhdg tfia f¾.=fjka NdKav ksoyia lrk f,i b,a,Sug we;s n,h l=ula o hkak .eko fmd,sia uq,H wmrdO fldÜGdih fï jk úg fidhd n,hs'

mQcd N+ñ bÈlrk nqoaO Ydik wud;HdxYh" mqrdúoHd fomd¾;fïka;=j jeks wdh;k yer tjka lghq;a;lg w;awvx.=jg .;a NdKav b,a,Sug wdrlaIl wud;HdxYhg fyda kdúl yuqodjg lsisÿ n,hla ke;' tfia ;sìh§ w;awvx.=jg .;a kvq NdKav ksoyia lr .ekSug we;s yelshdj iy tu r;a;rka f;d.hg jQfha l=ula o hkak .ek fï jk úg mq¿,a úu¾Ykhla isÿ flf¾'