මහේලට ICCයේ තනතුරක්

Jayawardene in ICC cricket committeewka;¾cd;sl l%slÜ ljqkais,fha l%slÜ lñgqj i|yd jir ;=kl ld,hlg Y%S ,xldfõ ysgmq kdhl ufya, chj¾Ok tla l .ekSug wka;¾cd;sl l%slÜ ljqkais,h lghq;= lr ;sfí'

Tyqg wu;rj bka§h ysgmq kdhl rdyq,a v%dúâo fu lñgqj i|yd kï lr ;sfí' ufya, yd v%dúâ úY%du .;a l%Svlhka ksfhdackh lsÍu i|yd kï lr ;sfí'

fï w;r Y%s ,xldfjka ìysjQ ;j;a úYsIaG .Kfha ;r. ;Srlfhl= fjk rxcka uvq.,af.ao fuu lñgqj ksfhdackh lsÍug kï lr ;sfí'

lñgqfõ ld,iSudj jir ;=kla jk w;r tys iNdm;sjYfhka bkaÈhdfõ wks,a l=ïíf,a kïlr ;sfí'