වැඩිම වැස්ස කටුනායකින්

rain lankaBfha ^15& Èkfha Èjhsfka jeäu j¾Idm;kh f,i ñ,sóg¾ 262 j¾Idm;khla lgqkdhl m‍%foaYfhka jd¾;d ù we;' ta fmrjre 8'30 isg miajre 5'30 olajd ld,h ;=< §h'

;‍%sl=Kdu,h Èia;‍%slalfhka ñ,sóg¾ 182'5la" l=reKE., Èia;‍%slalfhka ñ,sórr 156'4la" fld<ôka ñ,sóg¾ 256'9 la jYfhka ñ,sóg¾ 100 blaujQ jeis jd¾;d ù we;'