කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළට

kalani river
Èjhskg n,md we;s ;o jeis fya;=fjka le<‚  .fÕa c, uÜgu iS.%fhka by< hñka mj;skjd' wdmod l<ukdlrK uOHia:dkfha iyldr wOHlaI m%§ma fldämams,s ioyka lf<a fldf<dkakdj iy yxje,a, m%foaYj, c, uÜgï by< f.dia we;s njhs'

fï ksid ta ms<snoj wjodkfhka isák f,i ck;djf.ka b,a,Sula lrk njhs Tyq ioyka lf<a'

le<‚  .fÕa c, uÜgu by< hdu ksid rejkaje,a, oer‚h., hk m%foaYj,g ie,lsh hq;= .x j;=r uÜgula mj;sk njhs jdßud¾. fomd¾;fïka;=j ioyka lf<a' tfukau fld<U - folgk ud¾.h u,ajdk m%foaYfha ia:dk lsysmhlska hg ù we;'

olaIsK wêfõ.S ud¾.h fomi my;a ìï /ila mj;sk wêl j¾Idj;a iuÕ hg ù ;sfnkjd' fï w;r fld<Ug we;=¿ jk ud¾. lsysmhla o c,fhka hgùu fya;=fjka .ukd.ukhg ndOd t,a, ù ;sfnkjd'
fmd,Sish uyck;djf.ka b,a,d isáfha yels;dlaÿrg c,fhka hgù we;s ud¾.j,g jdyk we;=¿ lsÍfuka j<lsk f,ihs'

wêl j¾Idm;kh fya;=fjka uOHu l÷lrhg o oeä n,mEï t,a, ù ;sfnkjd'.sks.;afyak - Èh., yryd fkda¾gkaì%Ê m%foaYhg mia l÷ lvd jeàu fya;=fjka .ukd.ukhg ndOd t,a, ù we;s nj ioyka'

yegka - fld<U m%Odk ud¾.hg o mia lkaola lvd jeàfuka .ukd.uk lghq;= tla ux;Srejlg muKla iSud lr we;'

tfukau weo yef,k jeis;a iuÕ úu,iqf¾kaø" leksfhdka" iy ,laImdk hk c,dYj, jdka fodrgq újD; lr ;sfnkjd'