ජනප්‍රියම නිළිය දිනක්ෂි

THE MOST POPULAR ACTRESS AWARD 2016 AT DERANA FILM AWARDSforK ikais,ala isõjk iskud Wf<, Bfha 14 rd;%sfha me;ajqfha Y%S ,dxflah iskudfõ fyg oji .ek iqN fmrksñ;s m< lrñka'

fyd|u ks¾udKh iy ckm%shu iskud ks¾udKh jYfhka b;d ÿ¾,N meiiqulg Ndckh jq —fyda .dkd fmdl=K— fujr Wf<f,a lemS fmfkku iskudmgh jqjd'

cqÍfha úfYaI iïudkhla iy jif¾ ckm%shu k¿jd f,iska wNsfIal ,enq  fyaud,a rKisxy ldf.a;a l;dnyg ,la jqkd'ckm%shu ks<sh f,i fujr iïudkhg md;% jqfha ÈklaIs m%shidoa'

fyd|u k¿jd f,i m%ùK rxÕOr celaika weka;kS iïudkh md;% fjoa§ fl!I,Hd m%kdkaÿ fyd|u ks<sh f,i iïudkhg md;% jqjd'

fyd|u wOHlaIKh hk iïudkh fujr ysñlr .;af;a m%ikak ú;dkf.a úiskqhs'

my;ska oelafjkafka 2016 forK iskud iïudk Wf<f,a iïudk fnod .sh whqrehs'
♛ -- isõjk forK Ñ;%má iïudk Wf<, -- ♛
fyd|u k¿jd - celaika weka;ks ^ wev%ia kE &
fyd|u ks<sh - fl!I,Hd m%kdkaÿ ^ fndrÈh fmdl=K &
fyd|u iy ckm%sh;u Ñ;%mgh - fyda.dk fmdl=K ^ bkaÈl m¾äkekafvda &
fyd|u Ñ;%mg wOHlaIKh - m%ikak ú;dkf.a ^ Tn ke;sj Tn;a tlal &
ckm%shu k¿jd - fyaud,a rKisxy ^ m%fõ.h &
ckm%sh;u iskud ks<sh - ÈklaIs m%shidoa ^ fï jf.a wdorhla &
fyd|u wkd.; n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels iskud lrejd (- ir;a O¾uisß ^ iQúis újrK &
fyd|u wkd.; n,dfmdfrd;a;= ;eìh yels cQßfha úfYaI iïudkh (- u,s;a yEf.dv ^ oel,d mqreÿ flfkla &
fyd|u ;sr rpkh (- i;Hð;a udbáfma ^ fndrÈh fmdl=K &
fyd|u Ñ;%mg .S;h (- isrù ;snqKd yom;=f,a ^ iskyj w;ßka &
fyd|u iyh k¿jd (- ch,;a ufkdar;ak ^ fyda .dkd fmdl=K &
fyd|u iyh ks<sh (- iî;d fmf¾rd ^ wev%ia kE &
fyd|u úlg k¿jd (- ufyakaø fmf¾rd ^ .skaoß &
fyd|u Ñ;%mg miqìï ix.S;h (- ÈfkaIa iqnisxy ^ fyda .dkd fmdl=K &
fyd|u wOHlaIKh (- m%ikak ú;dkf.a ^ Tn ke;sj Tn;a tlal &
fyd|u leurdlrKh (- pkak foaYm%sh ^ wev%ia kE &
fyd|u wOHlaIjrhd" cQßfha úfYaI iïudkh (- i;Hð;a udbáfma ^ fndrÈh fmdl=K &
jeäu wdodhï bmhQ Ñ;%mgh (- bkaÈl *¾äkEkafvda ^ fyda .dkd fmdl=K &
ckm%sh;u Ñ;%mg .S;h (- ÈfkaIa iqnisxy - ix.S; wOHlaIKh ^ fyda .dkd fmdl=K &

DERANA FILM AWARDS 2016
   
BEST PICTURE
Ho Gana pokuna - By Indika Ferdinando

BEST DIRECTION
Prasanna Vithanage for Oba Nathuwa Oba Ekka

BEST SCREENPLAY
Sathyajith Maitipe for  Boradiya Pokuna

BEST ACTOR
Jakson Anthony for  Adress Na

BEST ACTRESS
Kausalya Fernando for Boradiya Pokuna

BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
Jayalath  Manorathne for Ho Gana Pokuna

BEST ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
Sabeetha Perera for  Adress Na

BEST CINEMATOGRAPHY
Channa Desapriya for  Adress Na

BEST EDITING
Ajith Ramanayake for  Prawegaya

BEST ORIGINAL MUSIC SCORE
Dinesh Subashinhe for  Ho Gana Pokuna

BEST COSTUME
Nimal Somarathna for Adress Na

BEST MAKE UP
Harsha Manjula for Adress Na

BEST ART DIRECTION
Rohan Samaradivakara for  Maharaja Gamunu

BEST ACTOR IN A NEGATIVE ROLE
Kamal  Addara Arachchi for Adress Na

BEST ACTOR IN A COMEDY ROLE
Mahendra Perera for Gindaree

BEST FILM SONG
Siravee thibuna hada pathule from Sinahawa Athrin

17'MOST POPULAR  ACTOR
Hemal Ranasinghe

18' MOST POPULAR  ACTRESS
Dinakshie Priyasad

19' MOST POPULAR FILM SONG
Ho Gana Pokuna

20' JURY MENTION - ACTOR
Hemal Ranasinghe

21' JURY MENTION - ACTRESS
Anasuya Subasinghe

22' JURY MENTION
Satyajit Maitipe

CINEMA OF TOMORROW

BEST MOVIE
Suvisi Vivarana

MOST PROMISING DIRECTOR
Malith Hegoda

BEST SHORT FILM
Wiggle room
 
DERANA FILM AWARDS 2016    
LIFE TIME ACHIEVEMENT  - Swarna Mallawarachchi
THE MOST POPULAR ACTRESS AWARD 2016 AT DERANA FILM AWARDS
THE MOST POPULAR ACTRESS AWARD 2016 AT DERANA FILM AWARDS

Derana Film Awards 2016