පාලිතට - ප්‍රසන්නට වැඩ වරදි!

lanka mps
md¾,sfïka;= iNd .¾Nfha Bfha ^03& we;s jQ WKqiqï ;;a;ajh .=áneg yqjudrejla olajd j¾Okh ùug ;=vqÿka md,s; f;jrmafmreu iy m%ikak rKùr uka;%Sjrekag Wmßu úkh l%shdud¾. .; hq;= nj l:dkdhljrhd fj; wjOdrKh lr ;sfí'

md¾,sfïka;=fõ Bfha we;s jQ isoaêh ms<sn| ks‍fhdacH l:dkdhljrhd yd ksfhdacH ldrl iNd iNdm;sjrhd úiska ieliQ jd¾;dfõ ks‍¾foaY j, fï nj oelafjhs'

ta wkQj tu fofokd ms<sn|j ;Skaÿjla md¾,sfïka;=j /iajk m%:u wjia:dfõ§u .; hq;= nj tu.ska ks¾foaY lr we;'

;jo ÈfkaIa .=Kj¾Ok" nkaÿ, .=Kj¾Ok yd msh,a ksYdka; hk uka;%Sjreka uQ,dikhg wjk; fkdù wfYdaNk wkaoñka uQ,dikhg fodaIdfrdamKh lsÍu o wkqÑ; l%shdjla nj tu jd¾;dfõ oelafjhs'

tu jd¾;dfõ i|yka ksÍlaIK yd ks‍¾foaY jeäÿrg;a my; oelafõ'

1 - iNdfõ lghq;= lrf.k hk w;r;=r iNd uOHhg meñK isàu iy iNdfõ lghq;=j,g ndOd lsÍu .re uka;%Sjreka úiska fkdl< hq;= w;r th kqiqÿiq iy wfYdaNk l%shdjls' tfia jqjo we;eï uka;%Sjreka tfia lsÍu ld,hla ;siafiau lrf.k hkq ,efí' fuu ;;a;ajh ksid fujeks .egqïldß wjia:djka ks¾udKh ùu i|yd bv m%ia:dj ie,fia'

2 - .=re uka;%Sjreka ieuúgu" uQ,dikhg wjk; úh hq;= w;r uq,iqfka wK fkd;ld lghq;= lsÍu úkh úfrdaë ;;a;ajhls' iNdfõ lghq;= lrf.k hk w;=r;=r .re ÈfkaIa .=Kj¾Ok" .re nkaOq, .=Kj¾Ok" .re msh,a ksYdka; o is,ajd hkd§ uka;%Sjreka wfYdaNk wkaoñka uq,iqk fj; fodaIdfrdamKh lsÍu iy neK je§u wkqÑ; fõ'

3 - hï .eg¨‍ldÍ ;;a;ajhla fjf;d;a ;u wdikfhau" isg idlÉPd lr úi|d.; hq;= w;r ljr fya;=jla ksid fyda iNdj ;=< .egqïldÍ ;;a;ajhla we;s lsÍu fkdl< hq;=h' tjeks ;;a;ajhla we;sùu iuia: md¾,sfïka;=fõu f.!rjg ydksodhl fõ'

4 -  iNdfõ lghq;= keröu ms‚i meñK isá uyck;dj iy mdi,a <uqkag o fuu wfYdaNk wjia:dj keröug isÿùu lK.dgqodhl fõ'

ks¾foaY

1 - iNdfõ lghq;=j,g ndOd lrñka iNd uOHhg meñ‚ fomd¾Yjfhau .re uka;%Sjreka yg ;rfha wjjdo lsÍu'

2 - md¾,sfïka;=j ;=<§" fiiq mlaIj, iy iajdëk lKavdhï ksfhdackh lrkq ,nk .re md¾,sfïka;= uka;%Sjrekaf.a yeisÍu iïnkaOj j.lSu wod< mlaI yd iajdëK lKavdhï úiskao" tu mlaI yd iajdëk lKavdhïj, kdhlhska úiskao" Ndr.ekSu'

3 - uQ,dikhg wf.!rj jk f,i fodaIdfrdamKh l< uka;%Sjreka iïnkaOj oeä úkh l%shdud¾. .ekSu i|yd mshjr .ekSu'

4 - iNd .¾Nfha we;s jQ WKqiqï ;;a;ajh .=á neg yqjudrejla olajd j¾Okh ùug ;=vqÿka .re md,s; f;jrmafmreu uy;d iy .re m%ikak rKùr uy;d iïnkaOj Wmßu úkh l%shdud¾. .ekSu iy tu fofokd ms<sn|j ;Skaÿjla md¾,sfïka;=j /iajk m%:u wjia:dfõ§u" .; hq;= nj'

5 - fuu jd¾;dj uQ,sl jd¾;djla f,i i,ld lghq;= lsÍu iy fuu wfYdaNk l%shdoduhg iyhÿka yd md¾,sfïka;=j w‍f.!rjgh m;a l< wfkl=;a .re uka;%Sjreka iïnkaOj o fjka fjka jYfhka fidhdn,d mQ¾K jd¾;djla bÈßm;a lsÍug m%udKj;a ld,hla ,nd§u'

6 - ta ta mlaI yd iajdëK lKavdhï uÜgñka o wod< md¾,sfïka;= uka;%Sjreka iïnkaOj úkh l%shdud¾. .ekSu i|yd Wkkaÿ lrùuo" ta iïnkaOj ks¾foaY bÈßm;a lsÍug o" ms‚i ld,h ,nd§u wjYH neúka fuu jd¾;dfõ iy bÈßfha§ bÈßm;a lrkq ,nk mQ¾K jd¾;dfõ msgm;a md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk ishÆu foaYmd,k mlaI yd iajdëk lKavdhïj, kdhlhska fj; ,nd§u'