මහ නාහිමියෝ ජනපතිට ලියයි

maha na himi ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;dg ,nd§ ;snQ yuqod wdrlaIdj tf,iskau ,ndfokakehs wurmqr uydksldfha uydkdhl rdclSh mKaä; ojq,afoK [d‚iair ysñfhda ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ,smshla fhduqlrñka wkqYdikd lr;s'

meúÈ ysñkula jYfhka ;uka jykafiag foaYmd,khg w;.eiSu fkdiqÿiq jqj;a foaYmd,ksl jYfhka fkdj fm!oa.,sl jYfhka ;uka jykafia bÈßm;a lrk lreKq ms<sn|j wjOdkh fhduqlrkakehso Wkajykafia mji;s'

z;ud Wmud fldg is;d wkqka fkdkeish hq;=h" fkdkejish hq;=hz hkqfjka ish ,smsh Wkajykafia wdrïN lr;s'

uy kd ysñhkaf.a ,smsh