කාන්තාවන්ට අමෙරිකාවේ රැකියා

lanka america jobwfußldfõ frday,a i|yd id;a;= fiaúldjka f,i Y‍%S ,dxlsl ldka;djka n|jd .ekSu i|yd jQ .súiqulg Y‍%S ,xld úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hxYh wo ^04& w;aika ;enqjd'

wfußldkq rcfha ,shdmÈxÑ úfoaY Y‍%ñlhka n|jd .ekSfï wdh;khla iu. fuu .súiqug t<ô njhs Y‍%S ,xld úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hxYh lshd isáfha'.súiqfï j,x.= ld,h jir 05 la' fï hgf;a wfußldfõ /lshd wjia:d ;siaoyila muK Y‍%S ,dxlsl ldka;djkag ysñjkjd'