පාලිතට හා ප්‍රසන්නට පාර්ලිමේන්තුව තහනම්

Palitha Thewarraperuma Prasanna Ranaweeramd¾,sfï;=fõ§ isÿjQ .=á neg yqjudrej iïnkaOfhka fpdaokd ,nd isá ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;dg iy ikaOdk md¾,sfïka;= uka;%S m%ikak rKùr hk whg i;shl ld,hla md¾,sfïka;=j ;ykï flreKd'

Bg wod, ksfjkokh óg iaj,am fõ,djlg fmr l;dkdhljrhd úiska md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lrd'

md¾,sfïka;=fõ§ fmf¾od we;s jQ .egqfï§ ikaÈ;a iurisxy uka;%Sjrhd ;=jd, ,enQ w;r Tyq m%;sldr i|yd fld<U cd;sl frday,g heúK'

*S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d ysgmq ckm;sf.a wdrlaIdj .ek woyia olajoa§ fuu .egqu we;s jQ w;r ta .ek fidhdn,d ieliQ jd¾;dj ksfhdacH l:dkdhl ;s,x. iqu;smd, uy;d úiska  l:dkdhl lre chiQßh uy;dg Bfha Ndrfok ,§'

fï w;r .=áneg yqjudrej iïnkaOfhka woyia olajñka ksfhdacH wud;H md,s; f;jrmafmreu uy;d i|yka lrkafka ;udg t,a, l< myrg" myrla t,a, lsÍug ;udg wjia:djla fkd,eî .sfha wud;H chúl%u fmf¾rd uy;d ish w; w,a,df. isá ksidfjka njhs'

˜‍uu .eyqj kï wvqu ;rfï Th .ymq flkd wo bkafka jE,aäka fjod .dj' tfyu ke;akï Tmf¾Ika ;shg¾ tfla' wud;H chúl%u fmf¾rd uy;d udj w,a,f.k ysgmq úÈyg ;j fmdâfvka uf.a w;;a mhskjd'˜‍ hkqfjkao i|yka l<d'